Natječaji

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR

Cvijete Zuzorić 4
Dubrovnik
OIB 78788393386
Klasa: 100-01/22-01-01
Ur. broj: 2117/01-22-02
Dubrovnik, 8. lipnja 2022.

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19),
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11., 16/14., 107/21),
članka 22. Statuta Dubrovačkih knjižnica, članka 19., točka 5 i članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustroju
i načinu rada Dubrovačkih knjižnica i članaka 12., 15., 16. i 17. Pravilnika o radu Dubrovačkih knjižnica,
ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR

– Jedan (1) izvršitelj
– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno)
– probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
Uvjeti:
1. završena četverogodišnja srednja škola (prednost Gimnazija općeg smjera)
2. položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položen stručni ispit za zvanje knjižničarskog tehničara, u radni odnos može se primiti i kandidat bez položenog stručnog ispita, uz obvezu polaganja u roku propisanom Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu elektroničke pošte te adresu prebivališta ili boravišta) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. Životopis,
2. Dokaz o stručnoj spremi, sukladno natječaju (svjedodžba o završenom obrazovanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu),
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslik osobne iskaznice),
4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema poseb­nom zakonu, dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obi­telji (NN 121/17, 98/19), dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objav­ljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na pove­znici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom u tajništvo usta­nove, na adresu:

Ustanova Dubrovačke knjižnice
Cvijete Zuzorić 4, 20000 Dubrovnik
uz naznaku ‘natječaj za radno mjesto knjižničarski tehničar –
ne otvarati’

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi u ovom natječaju odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dubrovačke knjižnice, kao voditelj zbirke osobnih podataka, mogu prikupljati, koristiti i dalje obra­đivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, lokalnom tjedniku ‘DuList’ i mrežnim stranicama Dubrovačkih knjižnica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na razgovor koji će biti bodovan. Ako kandidat ne pristupi pozivu na razgovor u dogovo­reno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te će im priložena dokumentacija biti vraćena.
Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, priložiti doku­mentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Ustanova Dubrovačke knjižnice zadržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata, ako nijedan od kan­didata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objav­ljivanja natječaja.

Lucija Bjelokosić
ravnateljica

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika

Dulist

OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2023./2024. godini

Dulist

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA Javni poziv

Dulist