Natječaji

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČAR

Cvijete Zuzorić 4
Dubrovnik
OIB 78788393386
Klasa: 100–01/22–01–01
Ur. broj: 2117/01–22–01
Dubrovnik, 8. lipnja 2022.

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19),
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11., 16/14., 107/21),
članka 22. Statuta Dubrovačkih knjižnica, članka 19., točka 5 i članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustroju
i načinu rada Dubrovačkih knjižnica i članaka 12., 15., 16. i 17. Pravilnika o radu Dubrovačkih knjižnica,
ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

KNJIŽNIČAR

— Jedan (1) izvršitelj
— rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno)
— probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci

Uvjeti:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddi­plomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu sa Zako­nom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
2. položen stručni ispit za knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položen stručni ispit za zvanje knjižničara, u radni odnos može se primiti i kandidat bez polo­ženog stručnog ispita, uz obvezu polaganja u roku propisanom Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu elektroničke pošte te adresu prebivališta ili boravišta) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. Životopis,
2. Dokaz o stručnoj spremi, sukladno natječaju (diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu),
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslik osobne iskaznice),
4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u Matičnoj evi­denciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i prilo­žiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https:// branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom u tajništvo ustanove, na adresu:

Ustanova Dubrovačke knjižnice
Cvijete Zuzorić 4, 20000 Dubrovnik
uz naznaku ‘natječaj za radno mjesto knjižničar – ne otvarati’

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi u ovom natječaju odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dubrovačke knjižnice, kao voditelj zbirke osobnih podataka, mogu prikupljati, koristiti i dalje obra­đivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, lokalnom tjedniku ‘DuList’ i mrežnim stranicama Dubro­vačkih knjižnica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je pod­nijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natje­čaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na razgovor koji će biti bodovan. Ako kandidat ne pristupi pozivu na razgovor u dogovoreno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te će im priložena dokumentacija biti vraćena.
Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, priložiti doku­mentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Ustanova Dubrovačke knjižnice zadržava pravo obustaviti postupak natje­čaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata, ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

Lucija Bjelokosić
ravnateljica

Pročitajte još

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Dulist

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija