Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator I

Turistička zajednica grada Dubrovnika temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017, 72/2017, 52/2019) te na temelju odluke direktora Turi­stičke zajednice grada Dubrovnika raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Turistički informator I

Podaci o radnom mjestu
RADNO MJESTO: Turistički informator I
BROJ IZVRŠITELJA: 1 (jedan)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutnog radnika
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Dubrovnik
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 14.10.2020. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 21.10.2020. godne
RAZINA OBRAZOVANJA: završena gimnazija ili druga (četverogodišnja) srednja škola društvenog smjera
RADNO ISKUSTVO: najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI:
poznavanje jednog svjetskog jezika
položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit
poznavanje rada na osobnom računalu
OPIS POSLOVA: obavlja davanje svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o gradu i okolici, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih koordinatoru radi potrebnih analiza, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, prema potrebi obavlja poslove prodaje suvenira, turističkih karata i vodiča, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela turističkih informacija

Upute za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kinje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:
– kratak životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju stranog jezika,
– preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen stručni ispit) ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020),
– dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik.
Sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Sukladno članku. 23. stavku 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017, 72/2017, 52/2019), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kninja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.
Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj.
Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najmanje pet (5) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.
Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Dubrovnika, Brsalje 5, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ‘Natječaj za radno mjesto Turistički informator I – NE OTVARAJ’, putem pošte ili osobno u sjedište Turističke zajednice grada Dubrovnika.
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.
Turistička zajednica grada Dubrovnika zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.
Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka u sredstvima informiranja odnosno na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika te u tiskanom izadnju tjednika DuList.

Turistička zajednica grada Dubrovnika
direktor
Ana Hrnić 

Dubrovnik, 13.10.2020. godine

Pročitajte još

Javni poziv za iskaz interesa za sanaciju terase Opskrbnog centra u Mokošici na adresi Bartola Kašića 8-10

Dulist

Grand Circle Cruise Line proširuje tim

Dulist

Natječaj za tehničara za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija