Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Turistička zajednica grada Dubrovnika, Dubrovnik, Brsalje 5, OIB: 88346172251 na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022) te na temelju odluke direktora Turističke zajednice grada Dubrovnika, raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

Radno mjesto ‘KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Podaci o radnom mjestu

RADNO MJESTO: Koordinator za unapređenje turističkog proizvoda i organizaciju manifestacija BROJ IZVRŠITELJA: 1 (slovima: jedan)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutne radnice na rodiljnom i roditeljskom dopustu
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Dubrovnik, uže gradsko područje
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 6. 12. 2023. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 14. 12. 2023. godine
RAZINA OBRAZOVANJA: – završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij RADNO ISKUSTVO: – najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI: – poznavanje jednog stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, odnosno polaganje stručnog ispita u roku od 1 godine od dana stupanja na rad
OPIS POSLOVA:
– samostalno osmišljava i predlaže realizaciju projekata specifičnih oblika turizma te načina unaprjeđenja postojećih i razvoja novih inovativnih turističkih proizvoda
– aktivno sudjeluje u zajedničkim projektima promocije turističke ponude grada Dubrovnika
– koordinira i komunicira s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji prilikom realizacije različitih projekata Odjela za unaprjeđenje turističkog proizvoda
– sudjeluje u izradi prijave i apliciranju na razne nagradne natječaje HTZ-e i drugih organizacija i udruga
– sudjelovanje u provođenju aktivnosti raznih projekata koje Turistička zajednica provodi u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora bilo da se radi o natječajima za sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije ili ostalih izvora financiranja ili o projektima HTZ-e
– po potrebi sudjeluje na sajmovima i poslovnim radionicama
– obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

Upute za prijavu
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kinje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

– kratak životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju stranog jezika,
– preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen stručni ispit) ili vlastoručno pot pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020),
– dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika svje dodžbe iz koje je vidljivo pohađanje predmeta informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik.

Sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Sukladno članku. 23. stavku 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/20), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kninja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najmanje pet (5) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Dubrovnika, Brsalje 5, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za radno mjesto ”Koordinator za unapređenje turističkog proizvoda i organizaciju manifestacija” – NE OTVARAJ“, putem pošte ili osobno u sjedište Turističke zajednice grada Dubrovnika.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Turistička zajednica grada Dubrovnika zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. stavku 2. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika te u tjedniku DuList.

Turistička zajednica grada Dubrovnika
direktor
Miroslav Drašković

Pročitajte još

ČISTOĆA d.o.o. Oglas o prodaji neispravnih i odjavljenih vozila

Dulist

JAVNI POZIV za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist