Natječaji

JAVNI NATJEČAJ Za imenovanje ravnatelja-ice Ustanove u kulturi Folklorni ansambl Linđo – Dubrovnik

Na temelju Statuta Ustanove u kulturi Folklornog ansambla Linđo – Dubrovnik, članak
12., i odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ce od 23.
ožujka 2022. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
Za imenovanje ravnatelja-ice Ustanove u kulturi
Folklorni ansambl Linđo – Dubrovnik

 

Javnom natječaju mogu pristupiti osobe koje pored općih uvjeta određenih zakonom zadovoljavaju
i slijedeće posebne uvjete:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humani
stičkih znanosti ili pak iz umjetničkog područja, odnosno osoba koja ima visoku stručnu spremu
stečenu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
– ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
– se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
– govori barem jedan svjetski jezik

Uz prijavu za natječaj treba priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. Potvrdu o državljanstvu-domovnicu
2. Svjedodžba ili diploma o završenom obrazovanju
3. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka    HZMO-a i ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar   kojeg je kandidat obavljao navedene poslove
4. Potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
5. Dokaz o znanju barem jednog svjetskog jezika
6. Životopis
7. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja

Iznimno, za ravnatelja se može imenovati osoba koja, pored uvjeta iz prethodnog stavka nema
visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset
godina radnog staža.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku
102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pristupnik po natječaju obavezan je priložiti program rada ustanove u kulturi Folklorni ansambl
Linđo – Dubrovnik za izborno razdoblje.

Ravnatelja-icu imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika za razdoblje od 4 godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Folklorni ansambl Linđo
Marojice Kaboge 12
20000 Dubrovnik
Uz naznaku: „Za natječaj – ne otvarati“

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08., 69/17)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Folklornog ansambla Linđo – Dubrovnik

Pročitajte još

NATJEČAJ za izbor Glavnog tajnika/cu Dubrovačkog saveza športova

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javih površina

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija