Aktualno

PRVIH DEVET MJESECI ‘U OČIMA’ POREZNE U Dubrovniku se najviše trošilo u srpnju!

Dubrovnik je u prvih devet mjeseci 2023. godine ‘brojio’ ukupno 32.295.172 fiskaliziranih računa, dok je iznos izda­nih računa bio 750.021.108,30 eura. Najviše se trošilo u – srpnju.

— U Dubrovniku je najveći iznos izdanih računa u 2023. godini bio u srpnju, a iznos izdanih računa bio je 152.069.789,45 eura. Najveći iznos izdanih računa u Dubrovniku u 2023. godini zabilježen je 4. kolovoza 2023. godine u iznosu od 5.776.371,88 eura – naveli su iz Porezne uprave.

Dostavili su nam podatke iz sustava fiskalizacije, za broj i iznos računa za sve djelatno­sti u Dubrovniku u prvih devet mje­seci. Također, poslali su podatke za isto razdoblje prošle godine. Usporedbe radi, u Dubrovniku je lani, od početka godine do kraja rujna, ukupan broj fiskaliziranih računa bio manji, odno­sno izdano je 30.302.526 računa. Iznos izdanih računa bio je 610.654.277,13 eura.

— U 2022. godini najveći iznos izdanih račun bio je u mjesecu kolo­vozu. Iznos izdanih računa bio je 134.553.265,09 eura. Najveći iznos izda­nih računa u gradu Dubrovniku u 2022. godini zabilježen je 6. kolovoza 2022. u iznosu od 5.170.038,87 eura – navode iz Porezne uprave.

Nepravilnosti u 169 nadzora
Isto tako, ističu kako je na području Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine obavljeno 387 nadzora fiskalizacije. Utvrđene su nepravilno­sti u 169 nadzora odnosno u 44 posto postupaka.
— U provedenim postupcima utvr­đene nepravilnosti se najčešće odnose na neizdavanje odnosno nefiskalizira­nje računa i neevidentiranje cjeloku­pnog prometa, nepotpune i netočne podatke o poslovnim prostorima, nefi­skaliziranje izdanih računa u zakon­skom roku i dr. – kazali su.

Odnos između kupca i prodavatelja
Inače, kako objašnjavaju, prema članku 62. Općeg poreznog zakona (OPZ) ‘pore­zni obveznici su dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i eviden­cije radi oporezivanja prema propi­sima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza’. Dospijeće plaćanja za izvršene usluge nije propisano OPZ-om.

— Odnos između kupca i prodavatelja je ugovorni/poslovni odnos i za podu­zetnike su propisani rokovi plaćanja u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Prema članku 2. Zakona o Poreznoj upravi temeljna zadaća Porezne uprave je primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. U cilju utvrđivanja pravilnosti primjene poreznih propisa provjeravaju se sve činjenice bitne za oporezivanje kod svih poreznih obveznika. Porezni obve­znici koji ostvaruju prihode od obavlja­nja gospodarske djelatnosti dužni su obračunavati, prijavljivati i plaćati pro­pisane porezne obveze sukladno zako­nima kojima se regulira određena vrsta poreza – naveli su iz Porezne uprave.

— Odabir poreznih obveznika za nad­zor obavlja se kroz analizu rizika, a na temelju svih raspoloživih podataka kako iz baza s kojima raspolaže Pore­zna uprava tako i iz drugih (vanjskih) izvora. Ovisno o rezultatima prove­denih analiza rizika, nadzorne aktiv­nosti se provode ciljano, u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona, zakona kojim se uređuju pojedine vrste poreza, doprinosa i drugih javnih dava­nja te drugim propisima. Kod poreznih obveznika kod kojih su utvrđene nepra­vilnosti poduzimaju se daljnje mjere sukladno Općem poreznom zakonu i drugim poreznim propisima. Pri odre­đivanju visine novčane kazne uzimaju se u obzir sve otegotne i olakotne činje­nice vodeći računa o broju počinjenih prekršaja, vrsti i težini počinjenog prekršaja, ponavljanju prekršaja, gos­podarskoj snazi poreznog obveznika i dr., a sukladno članku 37. Prekršajnog zakona – ističu u odgovoru. • MP

Pročitajte još

IVICA KIPRE O SV. NIKOLI I OBIČAJIMA Danas su pokloni sve veći, a srca su sve praznija

Dulist

PROGNOZA ZA SUTRA U Konavlima moguća susnježica

Dulist

UZ DAN DUBROVAČKIH BRANITELJA Otvorena izložba o školskom brodu ‘Jadran’

Dulist