Grad

‘PRELISTALI’ SMO TOMAS ISTRAŽIVANJE 2019. Turisti su dnevno trošili 100 eura ‘po glavi’, a najmanje su bili zadovoljni parkingom

blank

Čak 98 eura po osobi i noćenju iznosi prosječna dnevna potrošnja turista u Hrvatskoj. Taj je iznos nešto veći za područje kontinentalnog dijela Hrvat­ske gdje gosti troše 115 eura, dok na Jadranu turisti troše 97 eura. Čak polo­vica tog iznosa odnosi se na uslugu smještaja, a tek manje od 20 posto na uslugu hrane i pića izvan smještajnog objekta. Također, turisti u Lijepoj našoj ostvaruju u prosjeku 7,3 noćenja (7,6 noćenja na Jadranu, a 2,9 u konti­nentalnoj Hrvatskoj). To su samo neki od podataka koje pokazuje istraživa­nje ‘TOMAS Hrvatska 2019.’. Riječ je o istraživanju stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj objavljenom u srpnju ove godine. Inače, prvi je put provedeno na području cijele države. Ovo nacionalno istraživanje, temeljeno na intervjuima turista, trajalo je od svibnja 2019. do ožujka 2020. godine. Nešto kraće od planiranog s obzirom na pandemiju koronavirusa. Naime, trebalo je obu­hvatiti cjelogodišnju turističku potra­žnju jer su se podaci namjeravali priku­pljati od svibnja 2019. do svibnja 2020. godine.
— Prikupljanje podataka je zaustav­ljeno u ožujku 2020. godine uslijed pandemije uzrokovane novim koro­navirusom i, posljedično, ograničenja mobilnosti ljudi diljem svijeta – nave­deno je u istraživanju koje nam uspr­kos tomu donosi rezultate obilježja putovanja i boravka turista u Hrvat­skoj i izvan razdoblja ljetne turističke sezone. Kao glavni cilj istraživanja obi­lježja turističke potražnje navode ‘pro­filiranje turističke potražnje u Hrvat­skoj prema motivaciji, aktivnostima, zadovoljstvu i potrošnji, prema glav­nim regijama, sezonama i vrsti smje­štaja’. Obuhvaćeni su domaći gosti te gosti s 24 najvažnija emitivna tržišta, kako navode. Istraživanje je prove­deno na uzorku od 13.582 ispitanika, odnosno turista u 143 mjesta diljem Hrvatske. Podaci su se prikupljali u više od 1.300 smještajnih objekata: 370 hotelskih objekata, 50 hostela, 80 kampova i više od 800 objekata obitelj­skog smještaja. Najviše je ispitano nje­mačkih turista, njih 1644, dok je doma­ćih gostiju ispitano 2372. Na području Dubrovačko-neretvanske županijeispitano je 990 turista što čini 7,3 posto od ukupnog broja t urista koji su sudje­lovali u ovom istraživanju.
— Rezultati istraživanja reprezen­tativni su za turističku potražnju u Hrvatskoj na razini regije, sezone, vrste objekta i zemlje porijekla turista. Reprezentativnost je postignuta ute­žavanjem rezultata istraživanja poda­cima sustava eVisitor. Rezultati istra­živanja TOMAS Hrvatska za Jadransku Hrvatsku usporedivi su s rezultatima prijašnjih istraživanja TOMAS Ljeto – istaknuto je u istraživanju u kojem je prosječna starost ispitivanih turista 43 godine. U dobi od 30 do 49 godina je 55 posto turista, 15 posto je mlađe od 30, a 30 posto je starije od 50 godina. Gosti srednje životne dobi zastupljeniji su u Jadranskoj Hrvatskoj u odnosu na Kontinentalnu Hrvatsku u kojoj su nešto zastupljeniji oni mlađi od 30 i stariji od 50 godina. Fakultetski je obrazovano 43 posto gostiju, a njih 48 posto ima mjesečna primanja na razini kućanstva viša od 3 tisuće eura.
— Tijekom godina značajnije se povećava udio turista s višim mjeseč­nim primanjima kućanstva. Dok je u 2010. godini zabilježeno svega 7 posto gostiju iz kućanstava s primanjima od 3.501 eura i više, u 2014. taj udio raste na 12 posto, u 2017. na 24 posto, a u 2019. godini na 36 posto – napisano je u istraživanju. Najveći udio gostiju s višim primanjima kućanstva zabilje­žen je u tri županije među kojima je i Dubrovačko-neretvanska, uz Istarsku i Zadarsku (od 59 posto do 61 posto). Prema rezultatima TOMAS istraži­vanja, najveći iznos potrošnje ostva­ruju hotelski gosti i to 142 eura na dan. Potom slijede gosti u obiteljskom smje­štaju (88 eura), hostelima (78 eura) i kampovima (68 eura).
— Prosječni dnevni izdaci prema zemlji porijekla gostiju kreću se u rasponu od 67 eura koliko prosječno dnevno izdvajaju gosti iz Bosne i Hercegovine do 206 eura za goste iz Japana. Uz goste iz Japana, natpro­sječno troše i gosti iz SAD-a (174 eura), Republike Koreje (157 eura), Kine (150 eura) i ostalih azijskih zemalja (155 eura), Velike Britanije (143 eura), Švi­carske (118 eura), skandinavskih zema­lja (115 eura), Španjolske (107 eura), Francuske (107 eura), Austrije (102 eura), Belgije (102 eura) i Srbije (100 eura) – navedeni su podaci u istraži­vanju. Ističe se kako su razlike u pro­sječnim izdacima odraz korištene vrste smještaja, ali i izdataka na različite destinacijske usluge.
Trendovi u turizmu
U istraživanju je naglašeno kako se (gledajući razdoblje od 2010. do 2019. godine) povećava trend udjela gostiju koji unaprijed rezerviraju smještaj u Jadranskoj Hrvatskoj u ljetnim mje­secima, kao i onih koji ga rezerviraju tri mjeseca prije dolaska. Smanjuje se udio onih koji rezerviraju smještaj tje­dan do četiri tjedna prije dolaska.
— Udio gostiju koji smještaj rezervi­raju tek neposredno prije polaska na put (manje od tjedan dana prije dola­ska u destinaciju) kreće se između 5 posto i 8 posto i relativno je stabilan tijekom cijelog promatranog razdo­blja – stoji u istraživanju. Navedeno je i kako se trend povećavanja udjela kra­ćih boravaka (4 do 7 noćenja) nastavlja i u 2019. godini i ‘dominanatan je (45 posto) kao i trend smanjivanja najdu­ljih boravaka (15 i više noćenja)’.
‘More’ na dolazak u destinacije Jadranske Hrvatske motivira više od 80 posto gostiju. Uz more, kao pri­marni motiv dolaska na hrvatsku obalu i otoke je i priroda. Turiste za dolazak motivira i city break, touring, sport i rekreacija te kultura i umjet­nost, gastronomija, zabava i festivali, posjet ruralnim područjima te mani­festacije i događanja. Sličan poredak motiva gostiju za dolazak pronalazimo i u kontinentalnoj Hrvatskoj, no ovdje turiste dovodi još jedan motiv, a to je – posao. Više od 50 posto gostiju pri­kuplja informacije preko interneta, a zatim slijede preporuke rodbine i pri­jatelja (25 posto) te činjenica kako su već bili u Hrvatskoj i žele se vratiti (22 posto). Internet podjednako kori­ste gosti svih oblika smještaja, dok se među zemljama porijekla kao najveći korisnici ističu Španjolci, a najmanje ga koriste gosti iz BiH. Najviše gostiju na Jadran dolazi u krugu obitelji, a naj­češće prijevozno sredstvo je automobil te nakon toga slijedi zračni prijevoz i autobus. No, u našoj županiji dolazi do odstupanja.
— Veće odstupanje primjećuje se tek u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je nešto zastupljeniji dolazak zrako­plovom 35 posto te Dubrovačko-nere­tvanskoj županiji gdje je udio dolazaka zrakoplovom najveći (59 posto) – ista­knuto je u istraživanju.
U Jadranskoj Hrvatskoj glavne aktiv­nosti su plivanje ili kupanje, razgleda­vanje gradova, odlazak u restorane, posjet povijesnim građevinama, posjet nacionalnim parkovima, brodski izleti, pješačenje te niz drugih sportskih, rekreativnih, zabavnih i kulturnih aktivnosti. Čak 53 posto turista odlazi na samostalno organizirane izlete, a 19 posto na izlete organizirane posred­stvom turističke agencije.
— Ljepota prirode i krajolika, ljepota mjesta, osobna sigurnost, atmosfera i ugođaj te gostoljubivost lokalnog sta­novništva najbolje su ocijenjeni ele­menti ponude Hrvatske. Na razini Hrvatske, visoko su ocijenjeni ure­đenost mjesta, čistoća, opremlje­nost i uređenost plaža, smještajni objekt, ekološka očuvanost, prometna dostupnost destinacije, gastronom­ska ponuda, informacije u destinaciji, pješačke staze i mogućnost kvalitet­nog kretanja pješice u destinaciji, pri­lagođenost destinacije djeci, označa­vanje znamenitosti te ponuda kulture i umjetnosti – navedeno je u istraži­vanju po pitanju zadovoljstva gostiju ponudom. No, istaknuto je da su gosti koji su posjetili neku od destinacija u Jadranskoj Hrvatskoj, najmanje zado­voljni prometom u mjestu, odnosno parkingom te ponudom zabave, pri­lagođenosti destinacije osobama s posebnim potrebama i mogućnostima za kupnju.
— Neke od ispitivanih turista je tije­kom boravka u destinaciji zasmetala gužva (na kupališnom prostoru i/ili na javnim površinama), neprimjereno odloženo smeće, nemogućnost razdva­janja otpada, neugodni mirisi iz kon­tejnera i/ili buka – istaknuli su autori istraživanja.

INTERVJUI S TURISTIMA Provode se od 1987.
TOMAS istraživanja primarna su kvantitativna istraživanja u okviru kojih se podaci prikupljaju osob­nim intervjuom s turistima (uz korištenje strukturiranog upit­nika), a provode se s ciljem identi­fikacije stavova i potrošnje turista u hrvatskim turističkim destinaci­jama. TOMAS istraživanja provode se od 1987. godine, a najdulju tradi­ciju među istraživanjima ima istra­živanje ljetne turističke potražnje u primorskim destinacijama pod nazivom ‘TOMAS Ljeto’. MP

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 21. listopada 2020.

Pročitajte još

OD SRIJEDE DO PETKA Zbog radova u Hebrangovoj, privremena regulacija prometa

Dulist

FRANKOVIĆ O NOVOM ZAKONU, REKATEGORIZACIJI… Ne smijemo dozvoliti da kapital pobijedi demografiju!

Dulist

Grad dobio bespovratna sredstva za izgradnju Centra za starije osobe ispod bolnice

Dulist