Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

naslovna
grad dubrovnik
Globalno vijeće za održivi turizam izrađuje novu ocjenu održivosti za Dubrovnik

U sklopu sveobuhvatnog gradskog projekta Poštujmo Grad, Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC) u Dubrovniku provodi drugu fazu procjene odredišta čime se nastavlja uspješna suradnja između Grada i ovog neovisnog među­narodnog tijela čija je uloga promicanje razvoja održivog turizma.
Tim povodom u Dubrovniku je bora­vio direktor Mediteranske regije GSTC-a Ioannis Pappas. Uz stručnu podršku djelatnika Grada Dubrovnika i Dubro­vačke razvojne agencije DURA, u peri­odu od 3. do 5. travnja 2023. godine, direktor Pappas obavio je niz sastanaka i radionica s nositeljima turističkih aktiv­nosti i različitim ključnim dionicima iz javnog i privatnog sektora, nacionalne i lokalne uprave, nevladinih organizacija i sveučilišnih ustanova te obišao brojne lokacije na gradskom području koje uz povijesnu jezgru i kontaktnu zonu, između ostalih, uključuju i posjet kom­pleksu TUP-a, gradilištu Lapadske obale te lokaciji novog uređaja za pročišćava­nje otpadnih voda.
Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave za koju će GSTC provesti novu ocjenu održivosti, odnosno cjelo­vitu procjenu stanja održivosti destina­cije u odnosu na prethodno izvješće, i to temeljem UN-ovih kriterija održivosti i destinacijskog menadžmenta.
Podsjetimo, GSTC je u studenom i prosincu 2019. godine proveo ocjenu odredišta, usko surađujući s Turistič­kom zajednicom grada Dubrovnika i Dubrovačkom razvojnom agencijom, a završno izvješće održivosti destinacije predstavljeno je u lipnju 2020. godine. Na skali GSTC-a kojom se procjenjuje ukupna izvedba destinacije u održi­vosti, Grad Dubrovnik je tada ostvario izvrsnih 70 posto.

Nova ocjena uz Plan upravljanja bit će još jedan vrijedan dokument na kojem će se temeljiti daljnji koraci u upravljanju destinacijom s ciljem postizanja još većeg stupnja održivosti.

grad dubrovnik 2

Za prometni pristup budućem vrtiću u Komolcu

Grad Dubrovnik je ishodio pra­vomoćnu lokacijsku dozvolu za rekon­strukciju i izmještanje postojeće neraz­vrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića.
Planiranom dvosmjernom promet­nicom omogućit će se siguran i adekva­tan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infra­strukture, kao i sustav javne rasvjete.
U tijeku je izrada parcelacijskog ela­borata, nakon čega će se pristupiti izvlaštenju, što je preduvjet za podno­šenje zahtjeva za izdavanje građevin­ske dozvole.
Objekt vrtića na tri etaže u potpu­nosti je osmišljen prema pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. Prema idejnom rješe­nju arhitektonskog studija TLOd.o.o., predviđeni su unutarnji i vanjski kapaciteti za smještaj četiri jasličke i šest vrtićkih grupa te jednom grupom za integraciju djece s poteškoćama u razvoju, a zgrada će biti opremljena svim potrebnim sadržajima za ade­kvatan odgoj i razvoj.
Također, planirana je i izgradnja višenamjenske dvorane u prizemlju objekta gdje će se organizirati razni oblici tjelesne nastave i zdravstvene kulture, stvaralačke igre i priredbe. Osim dvorane i jedinice za boravak djece, u prizemlju će se nalaziti uredski i pomoćni prostori za osoblje te kuhinj­ski pogon.
Vanjski prostori koji su dio idejnog rješenja poput igrališta moraju biti ograđeni i sigurni, sadržavati pritom zelene površine, te osunčane i hlado­vite prostore za igru. Osim igrališta, od vanjskih prostora planira se izgradnja pristupnih puteva, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta te parkirališta. Idejno rješenje obuhvatilo je i cjelovito krajobrazno i hortikulturno uređenje.

Grad Dubrovnik je u posljednjih šest godina u dječje vrtiće i osnovne škole ukupno uložio više od 200 milijuna kuna te otvorio više od 280 novih mjesta u gradskim vrtićima.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 12. travnja 2023.

Pročitajte još

Grmljavinsko nevrijeme ipak će nas zaobići?!

Dulist

ČEP U PROMETU: Spojili se Župa i grad

Dulist

Ostvareno 2 milijuna noćenja, 11 dana ranije nego lani

Dulist