AktualnoUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

grad dubrovnik00
1666872543Pomoćnicima u nastavi povećana neto satnica s 25 na 35 kuna

Grad Dubrovnik donio je Odluku o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u svojim predš­kolskim i školskim ustanovama kojom je neto satnica pomoćnicima u nastavi, za razliku od drugih gradova, povećana s 25 na 35 kuna. Prethodno je donese­nim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu Grad Dubrovnik osigu­rao dodatna sredstva za povećanje sat­nice te je za tu namjenu u proračunskom razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine osigurano 650 tisuća kuna – 400 tisuća kuna za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama i 250 tisuća kuna za pomoćnike u dječjim vrtićima. Broj stručnih pomoćnika uključenih u pro­jekt raste iz godine u godinu da bi se u školskoj godini 2022./2023. u osnovnim školama Grada Dubrovnika angažiralo 66 pomoćnika u nastavi koji će pružati pomoć 68 učenika s teškoćama u razvoju. Usporedbe radi, u školskoj godini 2020./2021. angažirana su 42 asistenta za 47 učenika, dok je u školskoj godini 2021./2022. bilo 52 asistenta za 58 učenika. Podsjetimo, Gradu Dubrovniku odobren je maksimalni mogući iznos sredstva za jednogodišnji projekt ‘Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komu­nikacijskih posrednika učenicima s teš­koćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.’, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazova­nja. Naime, prijava Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije DURA, koja sudjeluje u prijavi projekta i pri­premi natječajne dokumentacije, ocije­njena je najvišom ocjenom te će se Gradu Dubrovniku za provođenje programa asi­stenata u nastavi u osnovnim školama iz Europskog socijalnog fonda dodijeliti 1.963.833,03 kuna. Navedenim iznosom financirat će se 85 posto ukupno prijav­ljenih potreba, dok će ostatak potrebnih sredstava Grad podmiriti vlastitim sred­stvima. Osim u osnovnim školama Grad Dubrovnik već nekoliko godina osigu­rava sredstva za rad pomoćnika u predš­kolskim ustanovama. U Dječjim vrtićima Dubrovnik postoji potreba za 25, a u Dječ­jem vrtiću Pčelica 8 pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju.

Orlando listopad 2022 1

Obnova Orlandovog stupa u 2023. godini

Nakon što je Grad Dubrovnik, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH, angažirao Hrvatski resta­uratorski zavod, ali i međunarodne stručnjake čiji je osnovni zadatak bio utvrditi hoće li se zbog zaštite spome­nik izmjestiti ili će se restaurirati na samoj lokaciji, službeno je i završen statički monitoring na Orlandovom stupu, koji se provodio od lipnja 2019. godine. Nakon svih provedenih ana­liza utvrđeno je kako spomenik ostaje na lokaciji te su uslijedila istraživanja kojima su se definirale potrebne sana­cije. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvest će se 2023., a njihova dinamika bit će najavljena početkom godine, nakon analize svih podataka od strane stručnog tima za određivanje pristupa problematici postojećih ošte­ćenja na Orlandovom stupu. Zahvat će uključiti radove sanacije oštećenja i zapunjavanja pukotina s ciljem povr­šinske stabilizacije kamena i zaštite reljefa. Zbog planiranih radova oko Orlanda će i dalje ostati skela. Analiza podataka statičkog monitoringa poka­zala je da se pukotine šire od ožujka do rujna, a potom slijedi faza miro­vanja. Točnije, rad pukotina odgo­vara ambijentalnim temperaturnim promjenama, a one se ne vraćaju na početno nulto stanje izmjereno prili­kom početka monitoringa.

Očekuju se još rezultati nedavno obavljenog ultrazvučnog mje­renja pukotina, koji će dati podatke o njihovoj međusobnoj povezanosti i dubini.

slika 27

Započeli radovi rekonstrukcije javne rasvjete

Grad Dubrovnik putem Upravnogodjel za komunalne dje­latnosti, promet i mjesnu samoupravu, započeo je s radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u ulicama Oraška i Trstenska. Radovi će prvotno obuhvatiti iskop navedenih ulica u ukupnoj duljini od 230 metara nakon čega će uslijediti polaganje pod­zemne instalacije za devet novih stupnih mjesta i montiranje devet metalnih stupova u visini od pet metara. Usto, s ciljem kvalitetnog i sigurnog odvijanja cestovnog prometa svih kate­gorija motornih vozila te pješaka na metalnim će se stupovima ugraditi devet novih energetsko učinkovitih LED svjetiljki.

Stari drveni stupovi u ulicama Oraška i Trstentska nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika te kao takvi neće biti uklonjeni, a preko njih će se i dalje vršiti napajanje električnom energijom domaćinstava.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 2. studenog 2022.

Pročitajte još

Evo koliko su porasle cijene nekretnina i najmova u EU-u

Dulist

SUZE, TUGA I BOL PRED SUDOM Obitelj u tišini na prosvjedu tražila pravdu za Katu i Stipu

Dulist

Dubrovnik i Sanya jačaju suradnju: Skulptura “Sveti Vlaho i Grad” predana gradonačelniku Sanye

Dulist