Natječaji

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine br. 65/22, 33/23), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15), Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020-.2024.) (Narodne novine br. 103/20), Odluke o donošenju Dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024.) (Narodne novine br. 77/23), a na temelju članka 21. Statuta OB Dubrovnik, Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik KLASA: 021-01/23-03/4, URBROJ: 191-1/1-22/02 od 12. svibnja 2023. godine, Plana specijalizacija Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/23-01/120, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-02 od 18. svibnja 2023. godine, te Dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024.) KLASA: 131-01/23-01/120, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-04 od 17. srpnja 2023. godine, Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, raspisuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu specijalizacija

Specijalizacija iz internističke onkologije (jedan izvršitelja/ica)

 

Opći uvjeti:

– Zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja

– Odobrenje za samostalan rad

Uz ponudu na natječaj potrebno je dostaviti:

– životopis,

– presliku diplome,

– preslika domovnice,

– presliku odobrenja za samostalan rad,

– presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

– presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

– presliku nagrada za vrijeme studija,

– presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

– popis objavljenih radova i kopije radova,

– presliku potvrde o radnom iskustvu,

– presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

– presliku rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i presliku rezultata testiranja

manualne spretnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti svu dokumentaciju na koju se pristupnik poziva sve u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama na adresu: OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, dr. Roka Mišetića 2, 20000 DUBROVNIK, s naznakom „za natječaj za dodjelu specijalizacija – NE OTVARAJ“.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata NN (83/15, 100/18, 32/23).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl.13.st. 2 i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijavljeni kandidati koji podnesu potpunu i pravovremenu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanta sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Pozivaju se kandidati koje su osobe sa invaliditetom da u prijavi obavijeste potencijalnog poslodavca o potrebnim prilagodbama provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102 st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)) da dostave dokaze iz čl. 103 st. 1 navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Odluka o izboru bit će objavljena na oglasnoj ploči Opće bolnice Dubrovnik i na internetskoj stranici Opće bolnice Dubrovnik.

Ravnatelj

Izv.prof.dr.sc. Marijo Bekić, dr.med.

Pročitajte još

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist

ČISTOĆA d.o.o. Oglas o prodaji neispravnih i odjavljenih vozila

Dulist