Grad

KOLIKO JE DUBROVAČKIH PROJEKATA ZAUSTAVILA DVOGODIŠNJA KRIZA? Parkovi, igrališta, ceste… Odgođeno zbog pandemije!

Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, koja nam je posljed­nje dvije godine promijenila živote, utjecala je na cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Turizam je, posebno u Dubrovniku, gradu u kojemu je on  glavna gospodarska grana, zastao, a posljedično je došlo i do slabijeg punje­nja gradskog proračuna. Stoga se, uz poduzimanje mjera štednje, podosta projekata moralo staviti sa strane.

-Puno projekata je na čekanju.  Nemamo novaca za financirati ih vla­stitim sredstvima. Sve će doći na red kad se stanje popravi – rekao je počet­kom ovog tjedna gradonačelnik Mato Franković gradskim vijećnicima.
Čokolino na redu u – listopadu!

Odlučili smo stoga ‘protresti’ dio gradskih projekata i vidjeti u kojoj su pojedini od njih fazi. Za to nam je poslužilo gradonačelnikovo izvješće iz druge polovice 2019. te ono s kraja 2021. godine. Na samom početku dotaknut ćemo se za stanovnike Čokolina dugogo­dišnjeg problema – Ulice dr. Vladka Mačeka, koja već neko vrijeme čeka svoje uređenje. Stanje je svakako pogoršala teška mehanizacija potrebna za gradnju Osnovne škole Montovjerna. Kad se njena gradnja dovršila, očeki­vao se početak sanacije prometnice, ista se najavljivala u 2020. godini, no to se do danas nije dogodilo.

Razlog je – koronakriza.

— Uređenje Ulice dr. Vladka Mačeka nije se do sada realiziralo zbog situa­cije s pandemijom Covida 19, a zbog smanjenja ukupnih troškova na prora­čun Grada Dubrovnika, a sve u svrhu osiguranja financijske stabilnosti Grada – odgovoreno nam je nedavno iz Gradske uprave. Prema najnovijim informacijama, njeno bi uređenje na red moglo doći u listopadu ove godine.

Preko Aglomeracije do novog asfalta

Pandemija je, vjerujemo utjecala, i na uređenje ostalih gradskih promet­nica, odnosno onih čiji pojedini dijelovi ‘vape’ za novi slojem asfalta. No, doznali smo kako nas s jeseni čeka kopanje po cijelom gradu zbog početka realizacije velikog projekta Vodovoda – Aglomeracije. Tada će dio cesta dobiti i novi asfalt.
— Veliki posao je pred nama. Očekuje nas puno kopanja, puno nezadovolj­stva i buke, ali nakon toga imat ćemo
uređenu vodoopskrbnu i kanalizacij­sku mrežu. Aglomeracija obuhvaća značajan broj ulica. Zbog kopanja će se uništiti postojeći asfaltni zastor te će se ulice morati vratiti u prvobitno stanje, što omogućava novi asfalt pa se na taj način novac ne baca i ne rasipa – rekao je Franković gradskim vijeć­nicima tijekom preraspodjele inače namjenskih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade na druge potrebe proračuna. U prvom redu na socijalna davanja za sugra­đane. Inače, korištenje dijela naplaće­nih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene omogućila je jedinicama lokalne samo­uprave Vlada RH tijekom pandemije.

Tamarić preko EU fondova

Stanovnici Mokošice dugo godina čekaju na početak izgradnje ceste na području Tamarića. Građevinska dozvola konačno je ishođena prije godinu i pol dana, a u tijeku je proces izvlaštenja. Inače, nova prometnica planira se kao dvosmjerna s obostra­nim nogostupom i pripadajućom infra­strukturom unutar trupa prometnice, a spaja Osnovnu školu Mokošica s neraz­vrstanom cestom Lozica – Mokošica – Komolac – Sustjepan.

Izgradnjom spojne ceste unaprijedit će se funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasteretiti postojeće križanje s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezati novoplanirani urbani prostor u zoni obuhvata DPU-a Tamarić. Zahvat uve­like rješava i dugogodišnji prometni problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica jer će se izgrad­njom ove ceste osigurati i uredno pro­metovanje do škole. S obzirom da procijenjena vrijednost ove važne inve­sticije u cestovnu infrastrukturu iznosi 24,2 milijuna kuna, Grad se planira javiti na jedan od predstojećih natje­čaja za financiranje sredstvima iz EU.

‘U sedam godina od idejnog rješe­nja do idejnog projekta’

I stanovnici Kineskog zida odavno slu­šaju o projektu ceste iza zgrada. Kako se iščitava iz izvješća o radu gradona­čelnika u 2019. godini, napravljeno je idejno rješenje i geodetski snimak postojećeg stanja terena iza stambe­nih zgrada. U izvješću pak iz druge polovice 2021. godine navodi se kako je izvršena novelacija idejnog rješenja u odnosu na 2015. godinu radi uskla­đenja s novim zakonom. Ishođeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja te je u tijeku izrada idejnog projekta na temelju kojeg će se ishoditi lokacijska dozvola.
Vijećnik stranke Srđ je Grad Đuro Capor dotaknuo se ove prometnice na Gradskom vijeću.

— Primijetio sam da je cesta iza Kine­skog zida od 2015. od idejnog rješenja prevalila put do idejnog projekta. Bri­nem se kad ćemo doći do uporabne dozvole. Volio bih da se gorući problemi postave kao prioritet – rekao je vijećnik. Na to mu je gradonačelnik odgovorio kako je on na čelu Grada nepunih pet godina, a ne 7. Složio se s Caporom kako je sve dugo trajalo, ali je naglasio kako je tu postojao veliki pro­blem s visinama. ­
-Je li projekt trebao biti prije? Jest, kao i brojni drugi – dodao je grado­načelnik te istaknuo da se nada kako će ova cesta uskoro dobiti lokacijsku dozvolu.

Od parka u Pilama do Ulice Žrtava s Dakse

Neka bolja, odnosno financijski izdaš­nija vremena čeka Park u Pilama. Potrebu njegovog uređenja aktualizirao je upravo naš tjednik još 2019. godine. Upravo je ovaj park na samom ulazu u povijesnu jezgru, pisali smo tada, bio čest predmet razgovora naših sugrađana zbog nezadovolj­stva koje izaziva divljaštvo nesavje­snih pojedinaca, ali i neadekvatnog uređenja. Naime, ova jedna od najsta­rijih dubrovačkih javnih površina u večernjim satima uglavnom je služila kao okupljalište domaće, ali i strane mlađarije koja ovdje uživa u ispijanju alkohola, redovito za sobom ostavlja­jući plastične boce i krhotine stakla. Prostor je omiljen i među vlasnicima pasa čiji izmet korisnici poput djece ili umirovljenika u potrazi za razonodom i mirom od gradske vreve moraju pre­skakati. Nakon pisanja DuLista, Grad­ska uprava odlučila je park zaključavati u večernjim satima kako bi se spriječilo neprimjereno ponašanje, a krenulo se i u izradu projekta njegovog konačnog uređenja. U listopadu 2020. godine javnosti je predstavljen njegov budući izgled na temelju idejnog rješenja, nastalog na osnovu povijesne studije kojom je evidentirano i vrednovano postojeće stanje. Park je trebao doži­vjeti potpunu rekonstrukciju, a kra­jem 2020. godine najavljeno je kako će se izvođenju radova pristupiti u 2021. No, i to se odužilo. U međuvremenu je izrađena projektna dokumentacija te je ishođena potvrda glavnog pro­jekta. Sve je, dakle spremno za početak radova, osim, naravno financija.
U neposrednoj blizini ovog parka još jedna površina čeka svoje uređe­nje. Riječ je o parku ispod platana na Pilama, za kojega je također izrađena projektna dokumentacija te isho­đena potvrda na glavni projekt. Ovaj 3 milijuna kuna vrijedan projekt pred­viđa kreiranje nove oaze za odmor, a budući suvremeno oblikovani javni prostor dovest će i do rasterećenja posjetiteljima zagušenog šireg pro­stora Brsalja.

Ovdje ćemo spomenuti i park u Ulici Žrtava s Dakse, za kojega se kra­jem 2020. godine izvijestilo kako je započeo postupak izrade projektne dokumentacije. Cilj projekta, naveli su tada iz Gradske uprave, jest dobiti uređeni park s diskretnom rasvjetom, opremljen funkcionalnom i ekonomič­nom urbanom opremom koji će posje­titeljima poslužiti kao zelena oaza za odmor, a posebno u vrućim ljetnim mjesecima kao mjesto prirodnog hlada. Stoga je poseban naglasak upravo na hortikulturnom uređenju. Prema izvje­šću gradonačelnika iz drugog dijela 2021., izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

A igrališta?

Na sjednici Gradskog vijeća, vijećnik Krešimir Marković potaknuo je pitanje uređenja igrališta na Konalu. U svom odgovoru, gradonačelnik Mato Fran­ković rekao je kako se razvija projekt njegovog uređenja, no kako se mora sjesti s konzervatorima radi defini­ranja smjernica. Sve kako ne bi došlo do uništavanja kulturne baštine. Pri­vest će se svrsi, dodao je, kad se steknu financijski uvjeti. Kad smo već kod igrališta, zbog pan­demije je odgođeno i igralište Ljubač. Izrađena je projektna dokumenta­cija izgradnje i opremanja ovog dječ­jeg igrališta, a procijenjena vrijednost radova i opremanja iznosi 450 tisuća kuna. Glavni i izvedbeni projekt s troš­kovnikom ima i dječje igralište i park Montovjerna, a projektom je predvi­đena rekonstrukcija igrališta s uređe­njem pješačkih staza i rasvjetom.

Nikako do dizala Pred Dvorom 1

Pregledavajući projekte iz gradonačel­nikovog izvješća, naišli smo i na onaj koji se tiče ugradnje dizala u zgradu Pred Dvorom 1. Dugo se godina pokušava realizirati ovaj projekt, kojim bi se osobama s invaliditetom omogu­ćio pristup Gradskoj upravi. No, njega zapravo nije, barem ne u samom začetku, zaustavila pandemija već nedostatak interesa izvođača za nje­govu realizaciju. Javna nabava je bila raspisana, ali nije bilo interesa. Stoga se, navodi se u zadnjem gradonačel­nikovom izvješću, odlučilo ponoviti postupak sukladno proračunskim mogućnostima. ­Projekt oko kojega se često u javnosti ‘lome koplja’ svakako jest azil za životinje na Grabovici. Još 2019. godine pisao je gradonačelnik vijećnicima kako se radi priprema dokumenta­cije za ishođenje građevinske dozvole. Tada je bilo izrađeno idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici svih radova azila na Grabovici kapaciteta 350 pasa i 50 mačaka. U 2021. godini ističe se pak kako već izrađeni glavni projekt bilo potrebno novelirati u skladu s novim Pravilni­kom kojim se zahtijevaju veće povr­šine po životinji. To je obavljeno te je nadležnom tijelu predana nadopuna dokumentacije za ishođenje građevin­ske dozvole. ‘Na pragu smo ishođenja građevinske dozvole’, rekao je počet­kom tog tjedna Mato Franković.

Čekaju se sredstva

Dio gradskih projekata čeka moguć­nost financiranja putem fondova Europske unije, a nekoliko ih je prijavljeno za financiranje u okviru Naci­onalnog programa oporavka i otporno­sti. Jedan od njih jest i rekonstrukcija i nadogradnja Dječjeg vrtića Pčelica, za koju se ishodila građevinska dozvola. Inače, ovaj gotovo 64 milijuna kuna vrijedan projekt (prema procjeni) podrazumijeva dogradnju i nadograd­nju vrtića s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nakon dogradnje Pčelica će imati prostore za ukupno 15 skupina, a broj djece bit će usklađen s pedagoškim standardom.

No, Franković nije zadovoljan uvje­tima natječaja Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Rekao je to gradskim vijećnicima te izrazio boja­zan da će se ovaj projekt uspjeti finan­cirati u 100-postotnom iznosu iz tog programa. Iz istog izvora financiranja, nadaju se u Gradskoj upravi, trebao bi se reali­zirati i Park ‘n’ Ride sustav na Pobrežju, koji već neko vrijeme ima spremnu dokumentaciju. Inače, sustav uklju­čuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu župa­nijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Predviđeno je ukupno 624 parkirališnih mjesta, kao i dva terminala za ukrcaj i iskrcaj put­nika iz autobusa.

Uređenjem Park ‘n’ Ride parkirali­šta, podsjetimo, Grad Dubrovnik će biti korak bliže planiranom ograniče­nju pristupa automobilima do granica kontaktne zone povijesne jezgre za sve osim za lokalno stanovništvo, što je jedan od ciljeva strateškog projekta Poštujmo grad. Za financiranje iz Nacionalnog pro­grama za oporavak i otpornost prijav­ljen je i Tenis centar Lapad, ali i dugo­očekivani dom umirovljenika ispod Opće bolnice Dubrovnik. Dom ispod bolnice, rekao je gradonačelnik u odgovoru vijećnice Olge Muratti, vri­jedan je 100 milijuna kuna, a moći će smjestiti oko 200 korisnika. Uskoro se, rekao je očekuje raspisivanje natje­čaja za financijska sredstva. U skupinu projekta koji se planiraju financirati putem programa oporavka i otpor­nosti je i oborinska odvodnja u Ulici Andrije Hebranga. Izgradnjom kolek­tora, naveo je gradonačelnik u izvješću, omogućit će se prikupljanje oborinskih voda predmetnog područja te njihova dispozicija u more preko postojećeg ispusta oborinskih voda u luci. Proci­jenjena vrijednost radova je 12,5 mili­juna kuna, a pravomoćna građevinska dozvola izdana je krajem 2020. Sad očito preostaje jedino čekati, ne samo oporavak turizma, već i sred­stva iz europskih fondova, odnosno Nacionalnog programa za oporavak i otpornost kako bi se stvari ponovno pokrenule i kako bismo imali novi inve­sticijski val. No, budimo realni, nisu baš svi projekti zapeli zbog koronakrize i nedostatka financija. Ima i onih koji se godinama povlače po gradskim ladi­cama bez konkretnih pomaka naprijed.

Iz tiskanog izdanja DuLista od 11. svibnja 2022.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

GRADU U IZVJEŠĆU O ŽARKOVICI ‘Zbrinut 71 pas, ali i dalje postoje osobe koje opstruiraju udomljavanje’

Dulist

POHVALILI SE IZ GRADA DUBROVNIKA Petica za transparentnost proračuna šestu godinu zaredom

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija