Natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka. 48. Statuta Grada Dubrovnika ( “Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj: 2/21 ) gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

Članak 1.

Predmet nadmetanja je prodaja sljedećih nekretnina:
1. dio čest. zem. 1155/2 k.o. Zaton, upisane u zk. ul. 3800 k.o. Zaton, u površini od 80 m2, kako je to       prikazano na prijedlogu parcelacije izrađenom od strane Ilije Margaretića, mag.ing. geod. et. geoinf. iz društva GEO GRUPA d.o.o. iz Dubrovnika od dana 4. rujna 2021. po početnoj cijeni od od 121.900,00 kn (slovima: sto dvadeset jednu tisuću i devetsto kuna ).
2. dio čest. zem. 614/14 k.o. Obuljeno, upisane u zk. ul. 230 k.o. Obuljeno, u površini od 110 m2, kako je to prikazano na geodetskom prijedlogu parcelacije izrađenom od strane društva GEO ARION d.o.o. iz Dubrovnika od 6. listopada 2021., po početnoj cijeni od 187.799,70 kn (slovima: sto osamdeset sedam tisuća sedamsto devedeset devet kuna i sedamdeset lipa).
3. dio čest. zem. 1020/4 k.o. Obuljeno, upisane u zk. ul. 201 k.o. Obuljeno, u površini od 4 m2, kako je to prikazano na geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Ilije Penda, dipl.ing.geod., od 24. rujna 2021., po početnoj cijeni od 6.800,00 kn (slovima: šest tisuća osamsto kuna).

Članak 2.

Osim kupoprodajne cijene kupac, odnosno kupci, snose i troškove postupka, poreze i pristojbe te slijedeće troškove za nekretnine pod rednim brojem:
1. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 2.475,00 kuna,
2. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 2.475,00 kuna,
3. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 2.475,00 kuna. U navedene cijene uračunat je PDV.

 

PODNOŠENJE PONUDA

Članak 3.

Ponude i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „ ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE S TOČNOM OZNAKOM NEKRETNINE – NE OTVARAJ “.

Članak 4.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, računajući od prvog slijedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, prizemlje, web stranici Grada Dubrovnika, odnosno objave javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika u javnom glasilu.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda otvara pristigle ponude na javnoj sjednici. Obavijest o mjestu i vremenu otvaranja ponuda objavit će se na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO“.
Prostorno planski uvjeti dostupni su na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr a zemljišnoknjižni i katastarski podatci u javnim očevidnicima.

Članak 6.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj izričito suglasan da Grad Dubrovnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine za koju se natječu.

Jamčevina se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj, na žiro račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., HR 3524070001809800009, model: HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5, uz oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima čije ponude ne bude prihvaćene uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanju niti jedne ponude.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju da pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 9.

Zaključak Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za određenu nekretninu dostavit će se ostalim ponuditeljima.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam ( 8 ) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisat i dostaviti Gradu Dubrovniku. U suprotnom Grad Dubrovnik nije vezan odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
Kupoprodajnu cijenu je izabrani ponuditelj dužan u cijelosti uplatiti u korist Proračuna Grada Dubrovnika u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ako izabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

Članak 10.

Grad Dubrovnik zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnina u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Grad Dubrovnik odustane od prodaje nekretnine izvršiti će se povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

SADRŽAJ PONUDE

Članak 11.

Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama koju je kupac dužan jednokratno platiti, redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena.

Uz ponudu se prilaže:
1. domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice;
2. domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvatke iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik;
3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10 % vrijednosti naznačene početne kupoprodajne cijene na račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., broj računa IBAN: HR3524070001809800009, model HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5 , svrha doznake: jamčevina, u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, primatelj: proračun Grada Dubrovnika;
5. OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona, faks, e-mail adresa) te naziv banke i broj IBAN računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude; 6. potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Dubrovnika. Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 12.

Sve druge potrebne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina, Zeljarica 1, 20 000 Dubrovnik, na telefon 020 351 813 svakog radnog dana od 9 do 12 sati ili putem e-maila: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr.

GRADONAČELNIK

Mato Franković

Pročitajte još

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČAR

Dulist

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija