Natječaji

JAVNI NATJEČAJ Županijska Lučka uprava Korčula traži novog ravnatelja

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 17. stavka 9. Statuta Županijske lučke uprave Korčula i sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja donešenoj na 10.sjednici Upravnog vijeća ŽLU Korčula, održanoj 26. studenog 2019., Upravno vijeće ŽLU Korčula objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KORČULA

1. Za ravnatelja ŽLU Korčula može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ili viša stručna sprema, odnosno osoba koja je završila sveučilišni ili stručni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pomorskog, tehničkog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja.

– najmanje pet godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima,

– koja predloži najpovoljniji plan i program rada.

2. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

3. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

a) životopis
b) domovnicu
c) presliku diplome
d) dokaz o radnom stažu
e) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
f) plan i program rada

4. Prijave na natječaj s traženim prilozima dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu ŽLU Korčula, Trg Kralja Tomislava 24. 20260 Korčula s naznakom: ¨natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati¨.

5. Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja u javnom glasilu i Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

6. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatu javnog natječaja u roku od trideset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Korčula
Ivan Farac

Pročitajte još

ČISTOĆA d.o.o. Oglas o prodaji neispravnih i odjavljenih vozila

Dulist

JAVNI POZIV za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist