Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Zračne luke Dubrovnik d.o.o.

Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11,64/15,112/18), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora
Zračne luke Dubrovnik d.o.o.

I. PREDMET NATJEČAJA

Poslovni prostori se daju u zakup pojedinačno. Istom Ponuditelju se ne dozvoljava nuđenje ponude za oba poslovna prostora.
Navedeni poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 2 godine, počevši od:
– za poslovni prostor (kućica br. 3) od 17. 8. 2020. g.
– za poslovni prostor (kućica br. 4) od 17. 5. 2020. g.

II. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Podatke o podnositelju ponude (naziv tvrtke, adresa i sjedište, OIB, osoba ovlaštena za zastupanje, broj žiroračuna s nazivom
banke kod koje je otvoren);
2. brojkama i slovima ispisan iznos ponuđene mjesečne zakupnine za poslovni prostor u kunama bez PDV-a;
3. original ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost
koja se oglašava, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja;
4. original ili ovjerena preslika potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja iz koje je
vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za zdrastveno i mirovinsko osiguranje, osim
ako ponuditelju prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
5. dokaz o uplati jamčevine sukladno toč. 8. Općih uvjeta natječaja
6. original ili ovjereni preslik potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe
koja ima prava prvenstva iz točke 3. Općih uvjeta natječaja, sukladno čl. 6. st. 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(NN 112/18), ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo),
7. original ili ovjeren preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva
iz točke 3. Općih uvjeta natječaja, nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (121/17, 98/19), ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koje se pozivaju na to pravo),
8. izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja.

III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1. Prostori se davaju u zakup u stanju u kakvom jesu. Prostor je opremljen namještajem, koji uključuje radni stol, niski ormar u pozadini,
uredski ladičar, radnu stolicu, dvije konferencijske stolice, koš za smeće i vješalicu za odjeću.
2. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored,
površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju
izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.
3. Za čitavo vrijeme trajanja zakupa, Zakupnik je dužan održavati prostor u ispravnom i urednom stanju. Zakupodavac ima pravo vršiti povremene preglede poslovnog prostora, te u slučaju uočavanja nedostataka u svezi održavanja prostora pisano zatražiti od Zakupnika da iste
otkloni u primjerenom roku koji će mu biti ostavljen. Troškovi održavanja Poslovnog prostora isključivi su trošak Zakupnika, bez mogućnosti prebijanja istih sa zakupninom (snižavanjem iste) ili traženja njihove nadoknade od Zakupodavaca.
4. Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja prostora (električna energija, telefonske linije, internet, odvoz smeća, hlađenje i grijanje itd.) što će biti regulirano Ugovorom o zakupu poslovnog prostora, a sukladno Cjeniku poslovnih prostora, priključaka, parkirališta za
automobile i ostalih gospodarskih djelatnosti.
5. Zakupnik ne može pojedinačno instalirati telekomunikacijsku opremu (dodatne telefonske linije, Wi-Fi/bežičnu mrežu, prekidače, rutere
u Poslovnom prostoru), bez prethodnog pisanog odobrenja Zakupodavca
6. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, Zakupodavac će raskinuti Ugovor o zakupu. Ukoliko zakupnik postupi suprotno
odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini (četiri) mjeseče zakupnine uvećane za PDV
7. Na temelju odredbi Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje
uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
8. Ukoliko je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koje imaju osobe
iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 112/18), a koja ispunjava uvjete
iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 dana izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za
koji je podnijela ponudu. Ukoliko se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se
da isti ne prihvaća.
9. Ponuditelji su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 30.000,00 kuna, koja će se uplatit na sljedeći žiro račun Zakupodavca:
IBAN: HR8724020061100554933.
OIB:ponuditelja
Opis plaćanja: jamčevina za natječaj za zakup poslovnog prostora
10. Ponuditeljima koji ne budu odabrani u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku od 8 dana od dana donošenja
odluke o odabiru.
Odabranim ponuditeljima Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu.
Ponuditelj je obvezan prije sklapanja ugovora uplatiti razliku iznosa do visine četiri ponuđene zakupnine s PDV-om na ime beskamatnog
pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora ili dostaviti bankarsku garanciju u visini četri mjesečne zakupnine s PDv-a i to bezuvjetnu
garanciju, plativu na ‘prvi poziv’ i ‘bez prigovora, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, a kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko ponuditelj dostavi bankarsku garanciju u punom iznosu jamstva, Zakupodavac će mu vratiti jamčevinu.
11. Ukoliko odabrani ponuditelji izrijekom odustanu od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, odnosno ukoliko se iz njihova ponašanja može zaključiti da nemaju namjeru sklapanja ugovora (ne odazivaju se na pozive na kontakt koji su naveli u
ponudi, ne zaprimaju pošiljke poslane na adresu iz ponude, ne odgovaraju na e–mail adresu iz ponude) i ako ugovor zbog njihove pasivnosti
ne bude sklopljen u roku od 15 dana od donošenja odlukeo odabiru, smatrat će se da je odustao od ponude, odnosno od sklapanja ugovora
te im se jamčevina ne vraća.
U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima
iz njegove ponude, uz rok od 5 dana za očitovanje.
12. Ako za poslovni prostor naveden u natječaju pristignu dvije ili više ponuda, koje ispunjavaju uvjete iz natječaja, s ponuđenim istim iznosom mjesečne zakupnine, kriterij za odabir najpovoljnije ponude bit će datum i vrijeme zaprimanja ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prva zaprimljena.
Ponude se podnose u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom

‘za zakup poslovnog prostora – ne otvarati’
na sljedeću adresu:
Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi.

13. Nepotpune ponude, ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda bez obzira na način dostave, kao i ponude Ponuditelja koji
na dan isteka roka za dostavu ponuda imaju bilo kakav dospjeli dug prema Zakupodavcu neće se razmatrati.
14. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 11.05.2020.u 10:00 sati, do kada ponuda mora biti fizički dostavljena na protokol Zakupodavca,
neovisno o načinu dostave iste.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude bit će upućena svim Ponuditeljima preporučenim putem poštom u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
16. Zračna luka zadržava pravo ne izabrati niti jednog Ponuditelja i poništiti natječaj u cijelosti ne navodeći razloge, bez ikakve odgovornosti
prema Ponuditeljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja Ponuditelja na natječaju.
17. Osoba zadužena za komunikaciju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pitanja u svezi predmeta natječaja je Ivan Maslać, direktor sektora komercijale, tel: 020/773–222, e-mail: ivan.maslac@airport-dubrovnik.hr. Osoba zadužena za komunikaciju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima za pitanja vezana u svezi sadržaja i oblika ponude, Ivana Dimnić, referent za pravne poslove i poslove upravljanja, tel: 020/773–386, e-mail: ivana.dimnic@airport-dubrovnik.hr

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Pročitajte još

BLAGA DJELA Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

Poziv dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva HOTELI PLAT d.d.

Dulist

Poziv na predočavanje za nositelje prava na nekretnine na području grada Ploča

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija