Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Zaklada Blaga djela (u daljnjem tekstu: Zaklada) objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

I.

Predmet davanja u zakup je sljedeći poslovni prostor u Dubrovniku:

1. poslovni prostor na adresi Placa 8, prizemlje čest. zgr. 1893 i 1898 k.o. Dubrovnik
ukupna površina 105,74 m2
početni iznos mjesečne zakupnine 10.804,00 eur + PDV
namjena knjižarska djelatnost
vrijeme zakupa do 15. lipnja 2028. godine
jamčevina 32.412,00 eur
sadašnje stanje u zakupu do 15. 6. 2023.
početak zakupa 16. 6. 2023.
instrument osiguranja plaćanja bjanko zadužnica na jednogodišnji iznos zakupnine i bankovna garancija na jednogodišnji iznos zakupnine

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i imaju registrirani obrt ili obavljaju samo­stalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

III.

Pravodobne su ponude koje se dostave u prostorije Zaklade Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik osobno ili putem pošte do 24. travnja 2023. godine (ponedjeljak) do 12:00 sati.
Ponude se podnose na adresu Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom ‘PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI’.

IV.

Ponuda mora obvezno sadržavati:
— točan naziv obrta, fizičke osobe koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost i/ili pravne osobe, s osobnim identifikacijskim brojem
i adresom te imenom i prezimenom nosioca obrtnice ili zakonskog zastupnika tvrtke;
— opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, a koja mora biti u skladu s djelatnosti naznačenoj u točki I. za pojedini poslovni
prostor i dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran u odgovarajućim registrima i obavljati traženu djelatnost naj
manje 5 (pet) godina;
— mjesečni iznos ponuđene zakupnine bez PDV-a.
— Na ponuđeni nominalni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne
novine, broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22).
Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u apsolutnom i nominalnom iznosu bez PDV-a.
V.
Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu priložiti:
— izvod iz obrtnog registra (za obrtnike) – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja;
— rješenje o odobrenju za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti (za fizičke osobe);
— dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – osobna iskaznica ili domovnica (za fizičke osobe);
— upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe) – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja;
— potvrdu o podmirenju svih dospjelih financijskih obveza iz dosadašnjeg poslovanja prema Zakladi, ukoliko su sa Zakladom u poslovnom
odnosu;
— potvrdu o podmirenju svih dospjelih financijskih obveza iz dosadašnjeg poslovanja prema Državi;
— potvrdu o podmirenju svih dospjelih financijskih obveza iz dosadašnjeg poslovanja prema Gradu Dubrovniku ili drugoj jedinici lokalne
samouprave prema sjedištu svoje tvrtke;
— dokaz o bonitetu tvrtke ili radnje (BON 1 i BON 2);
— dokaz u uplaćenoj jamčevini,
— izjavu o namjeravanim ulaganjima u uređenje/rekonstrukciju poslovnog prostora kojom izjavljuje da će se Ugovorom o zakupu obvezati
radove koje izvede kod uređenja poslovnog prostora za potrebe početka obavljanja djelatnosti, kao i opremu koja će se ugraditi, a koja se ne bi
mogla odvojiti od poslovnog prostora bez da se prostoru nanese šteta, prenijeti na Zakladu bez naknade, u slučaju prestanka ugovora o zakupu.
Sve naprijed navedene isprave moraju biti u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika ili u obliku elektronički potpi­sanih isprava.

VI.

Sudionici natječaja su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu navedenom u točki I. ovog Natječaja navedenu za poslovni prostor za koji dostav­ljaju ponudu, a koja se uplaćuje u korist Zaklade Blaga djela na žiro račun kod Privredne banke, IBAN: HR7923400091110143728, s naznakom ‘Jamčevina za natječaj’.

VII.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te kontakt broj telefona.
Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju iz prethodnog stavka ove točke, Zaklada može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu drugom najpovoljnijem ponuditelju ili poni­štiti provedeni natječaj.

VIII.

Instrumente osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica na jednogodišnji iznos zakupnine i bankovna garanciju na jednogodišnji iznos zakupnine, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu.
Odabrani ponuditelj obvezan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog, te policu vinkulirati na ime Zaklade, te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

IX.

Neće se razmatrati nepravodobne i nepotpune ponude.

X.

Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju bez inventara i opreme.
Radove na unutrašnjem uređenju i postavljanju opreme za obavljanje djelatnosti budući će zakupnik moći izvršiti o svom trošku bez prava na povrat ili priznanje uloženih sredstava. O svemu je natjecatelj obvezan u ponudi obavijestiti Zakladu i zatražiti prethodnu suglasnost za predviđene radove.

XI.

Sudionici natječaja poslovni prostor mogu razgledati dana 17. travnja 2023. god. (ponedjeljak) tijekom radnog vremena trenutnog zakupnika.

XII.

Prednost na natječaju ima ponuditelj koji je raniji zakupnik istog poslovnog prostora Zaklade, ako je u prethodnom razdoblju uredno ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu i ako prihvati ponudu Zaklade za sklapanje Ugovora o zakupu u skladu s tržišnim uvjetima.

XIII.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

XIV.

Sudionik natječaja koji je izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 10 (deset) dana od prijema prihvata ponude zaključiti sa Zakladom ugovor o zakupu.
Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, a jamčevina mu neće biti vraćena.

XV.

Zaklada zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu sudionika u natječaju, bez posebnog obrazloženja.
Zaklada neće davati na korištenje osobne podatke koji su prikupljeni u naznačenu svrhu drugim primateljima, osim u slučajevima predvi­đenim zakonskim propisima.
Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Broj: 2023–44–100004–1
Dubrovnik, 11. 4. 2023.
Zaklada Blaga djela

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist