Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (’Sl. gl. Grada Dubrovnika’ br. 15/17., 12/18.i 11/19.) i zaključka Gradonačelnika Klasa: 372–01/22–01/04, Urbroj: 2117–1-01–2.–02 od 13. svibnja 2022. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

 

I.

Predmet natječaja su:
1. poslovni prostor na adresi Obala Stjepana Radića 29, dio čest. zgr. 161/1 k.o. Gruž

• površine……………………………………………………………41,43 m2
• početni iznos mjesečne zakupnine………….6.214,00 kn + PDV
• namjena …………………………….prema prijedlogu ponuditelja (osim ugostiteljstva)
• vrijeme zakupa………………………………do 01. lipnja 2027. god.
• jamčevina……………………………………………………. 23.302.50 kn
• sadašnje stanje…………………………………………..prazan prostor
• instrument osiguranja plaćanja…………………………… bjanko zadužnica s jamcem platcem na iznos       zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa

2. poslovni prostor na adresi Brsalje 8, u sastav kojega ulaze nekretnine ili dijelovi nekretnina zemljišnoknjižne oznake: čest. zem. 2303/2 u površini od 40,00 m2, čest. zem. 2303/1 u površini od 41,00 m2, čest. zem. 12 u površini od 90,00 m2, čest. zem 1/2 u površini od 4 m2, čest. zgr. 11 u površini od 22,00 m2, čest. zgr. 12 u površini od 61,00 m2 sve u k.o. Dubrovnik, u naravi prostor ispod površine navedenih nekretnina, kao zasebna samostalna uporabna cjelina. U sastav poslovnog prostora ulazi i ulaz s platoa Pile, ukupne površine 19 m2, a koji se nalazi na dijelu čest.zgr. 11 i dijelu čest.zem. 2303/1 sve k.o. Dubrovnik. Izabrani ponuditelj dužan je omogućiti nesmetan prolaz skalinima na ulazu i to korisnicima stambenih i poslovnih prostora koji koriste isti.

• površine………………………………………………………….277,00 m2
• početni iznos mjesečne zakupnine……..79.596,00 kn + PDV
• namjena ……………………………..…………………… ugostiteljstvo
• vrijeme zakupa………………………………..do 01. lipnja 2027. god.
• jamčevina…………………………………………………..298.485,00 kn
• sadašnje stanje………………………………………….prazan prostor
• instrument osiguranja plaćanja……………………………. bjanko zadužnica s jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;

3. poslovni prostor na adresi Braće Andrijića 7, dio čest. zgr. 906 k.o. Dubrovnik
• površine………………………………………………………………21,30 m2
• početni iznos mjesečne zakupnine………….…….213,00 kn + PDV
• namjena …………………………………………… prostor za rad udruge
• vrijeme zakupa………………………………………do 31.12.2024., odnosno do početka radova obnove zgrade
• jamčevina………………………………………………………. 799,00 kn
• instrument osiguranja plaćanja…………………………. bjanko zadužnica s jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa
• poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju

4. poslovni prostor na adresi Ulica od Domina bb, dio čest. zgr. 1430 k.o. Dubrovnik
• površine…………………………………………………………….14,82 m2
• početni iznos mjesečne zakupnine…….…….2.964,00 kn + PDV
• namjena ……………………………………… magazin (isključivo za skladištenje, bez obavljanja uslužnih djelatnosti)
• vrijeme zakupa………..…………………do 1. lipnja 2027. godine
• jamčevina………………………………………………………11.115,00 kn
instrument osiguranja plaćanja…………………………. bjanko zadužnica s jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa
• poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju

Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). 

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

 III.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina te kontakt broj telefona.

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

IV.

Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e s jamcem platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu instrument osiguranja dostaviti zakupodavcu.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog te policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

V.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u zatečenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

VI.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

VII.

Sudionici natječaja poslovne prostore mogu razgledati dana 20. svibnja 2022. god. (petak) i to:

• poslovni prostor pod rednim brojem 1. od 08.00 do 08.15 sati

• poslovni prostor pod rednim brojem 2 od 09,00 do 09.15 sati

• poslovni prostor pod rednim brojem 3 od 10.00 do 10.15 sati

• poslovni prostor pod rednim brojem 4 od 10.30 do 10.45 sati

VIII.

Poslovni prostori se daju na korištenje u zatečenom stanju. Odabrani ponuditelj ima pravo na uređenje poslovnog prostora o svom trošku, isključivo uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost Grada Dubrovnika, a sve na način kako će biti utvrđeno ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

IX.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 26. svibnja 2022. godine (četvrtak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem pošte do 24,00 sata.

Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1, 20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom ‘PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI’.

Ukoliko navedeno nije naznačeno na zatvorenoj omotnici, iz same ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda.

X.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:
—precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, a koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje iste u odgovarajućim registrima.
—nominalni neto iznos ponuđene zakupnine – bez PDV-a.

Na ponuđeni nominalni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20).

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude .

XI.

Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o plaćenoj jamčevini – izvornik
2. upis u obrtni registar (za fizičke osobe) – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – osobna iskaznica ili domovnica (za fizičke osobe),
4. upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe) – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja
5. rješenje o upisu u registar (za udruge građana) – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja
6. uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova,
7. izjavu sudionika natječaja koji žele koristiti pravo temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (‘’Narodne novine’’ broj:121/17. i 98/19.) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dosada nisu ostvarivali prava na temelju članka 132. naprijed navedenog Zakona, ovjerovljenu kod javnog bilježnika.

Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika ili u obliku elektroničkih isprava.

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o pripadnosti obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o stupnju tjelesnog oštećenja, sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

Dragovoljci iz Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, koji mora biti izvornik ili ovjerovljen kod javnog bilježnika.

Braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili koje su korisnice poticaja Ministarstva moraju dostaviti potvrdu Ministarstva o upisu u evidenciju braniteljskih socijalno-radnih zadruga ili potvrdu o korištenju poticaja.

Djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti izvod iz Matične knjige rođenih.

Osobe navedene u 3.,4. i 5. stavku ove točke uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ broj 25/17, 12/18 i 11/19.) i zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti prava.

XII.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja spram Grada Dubrovnika podnosi se u pisarnici Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).

XIII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja ili drugih osoba.

Grad Dubrovnik neće davati na korištenje osobne podatke koji su prikupljeni u naznačenu svrhu drugim primateljima, osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

XIV.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

GRAD DUBROVNIK

Pročitajte još

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČAR

Dulist

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR

Dulist

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija