Natječaji

JAVNI NATJEČAJ Turistička zajednica grada Dubrovnika

Dubrovnik, 7. 2. 2023. godine
Turistička zajednica grada Dubrovnika, na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022) te na temelju odluke direktora Turističke zajednice grada Dubrovnika, raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

1. Radno mjesto ’Turistički informator I’
Podaci o radnom mjestu
RADNO MJESTO: Turistički informator I
BROJ IZVRŠITELJA: 2 (slovima: dva)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obujma posla, u trajanju od        dana 1. 4. 2023. godine do dana 31. 3. 2024. godine
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Dubrovnik, uže gradsko područje
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. 2. 2023. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 16. 2. 2023. godine
RAZINA OBRAZOVANJA: – završena gimnazija ili druga (četverogodišnja ili petogodišnja) srednja strukovna škola
RADNO ISKUSTVO: – najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI: – poznavanje jednog svjetskog jezika,
-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
POŽELJNE VJEŠTINE: – poznavanje njemačkog i/ili francuskog jezika
OPIS POSLOVA: – obavlja davanje svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o gradu i okolici, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih koordinatoru radi potrebnih analiza, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, prema potrebi obavlja poslove prodaje suvenira, turističkih karata i vodiča, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela turističkih informacija

2. Radno mjesto ’Turistički informator II – Dubrovnik, uže gradsko područje’
Podaci o radnom mjestu
RADNO MJESTO: Turistički informator II
BROJ IZVRŠITELJA: 2 (slovima: dva)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obujma posla tijekom sezone od 1. 4. 2023. godine do 30. 11. 2023. godine
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Dubrovnik, uže gradsko područje
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. 2. 2023. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 16. 2. 2023. godine
RAZINA OBRAZOVANJA: završena gimnazija, druga (četverogodišnja ili petogodišnja) srednja strukovna škola
RADNO ISKUSTVO: najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI: – poznavanje jednog svjetskog jezika
-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
POŽELJNE VJEŠTINE: – poznavanje njemačkog i/ili francuskog jezika
OPIS POSLOVA: obavlja davanje svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o gradu i okolici u informativnim centrima manjeg opsega poslovanja ili u turističkim informativnim centrima gdje je zaposlen barem jedan turistički informator I, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih koordinatoru radi potrebnih analiza, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, prema potrebni obavlja poslove prodaje suvenira, turističkih karata i vodiča, obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora TIC-a.

 3. Radno mjesto ’Turistički informator II – Lopud’
Podaci o radnom mjestu
RADNO MJESTO: Turistički informator II
BROJ IZVRŠITELJA: 1 (slovima: jedan)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obujma posla tijekom sezone od 15. 5. 2023. godine do 31. 10. 2023. godine
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Lopud
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. 2. 2023. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 16. 2. 2023. godine
RAZINA OBRAZOVANJA: završena gimnazija, druga (četverogodišnja ili petogodišnja) srednja strukovna škola
RADNO ISKUSTVO: najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI: – poznavanje jednog svjetskog jezika
-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
OPIS POSLOVA: obavlja davanje svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o gradu i okolici u informativnim centrima manjeg opsega poslovanja ili u turističkim informativnim centrima gdje je zaposlen barem jedan turistički informator I, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih koordinatoru radi potrebnih analiza, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, prema potrebni obavlja poslove prodaje suvenira, turističkih karata i vodiča, obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora TIC-a.

4. Radno mjesto ‘Turistički informator II – Šipan’
Podaci o radnom mjestu
RADNO MJESTO: Turistički informator II
BROJ IZVRŠITELJA: 1 (slovima: jedan)
VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obujma posla tijekom sezone od 1. 6. 2023. godine do 15. 10. 2023. godine
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
MJESTO RADA: Šipan
SMJEŠTAJ: nema smještaja
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. 2. 2023. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 16. 2. 2023. godine
RAZINA OBRAZOVANJA: završena gimnazija, druga (četverogodišnja ili petogodišnja) srednja strukovna škola
RADNO ISKUSTVO: najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci
DRUGI UVJETI: – poznavanje jednog svjetskog jezika
-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
OPIS POSLOVA: obavlja davanje svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o gradu i okolici u informativnim centrima manjeg opsega poslovanja ili u turističkim informativnim centrima gdje je zaposlen barem jedan turistički informator I, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih koordinatoru radi potrebnih analiza, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, prema potrebni obavlja poslove prodaje suvenira, turističkih karata i vodiča, obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora TIC-a.

Upute za prijavu
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kinje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:
– kratak životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju stranog jezika,
– preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (uredu) (ukoliko ima položen stručni ispit) ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020),
– dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika svjedodžbe iz koje je vidljivo pohađanje predmeta informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
– dokaz o poznavanju njemačkog i/ili francuskog jezika, ukoliko je primjenjivo – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju stranog jezika,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik.

Sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Sukladno članku. 23. stavku 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/20), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osim osoba koje pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredaba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/20) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), prednost pri zapošljavanju ostvarit će i kandidati koji uz poznavanje jednog stranog jezika poznaju još njemački i/ili francuski jezik.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kninja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u

natječaju.Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najmanje pet (5) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Dubrovnika, Brsalje 5, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ’Natječaj za radno mjesto ’Navesti naziv radnog mjesta iz točaka 1., 2., 3. i 4. ovog Javnog natječaja’ – NE OTVARAJ’, putem pošte ili osobno u sjedište Turističke zajednice grada Dubrovnika.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Turistička zajednica grada Dubrovnika zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. stavku 2. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika te u tjedniku DuList.

Turistička zajednica grada Dubrovnika

direktor Miroslav Drašković

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist