Natječaji

JAVNI NATJEČAJ Grad Dubrovnik daje u zakup poslovne prostore

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Sl. gl. Grada Dubrovnika” br. 15/17., 12/18.i 11/19. ) i
zaključka Gradonačelnika Klasa:372-01/21-01/13, Urbroj 2117/01-01-21-02 od 27. srpnja 2021. godine raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Predmet natječaja su:

1. poslovni prostor na adresi Obala Stjepana Radića 29, dio čest. zgr. 161/1 k.o. Gruž
– površine…………………………………………………………….41,43 m2
– početni iznos mjesečne zakupnine…………….………8.286,00 kn + PDV
– namjena …………………………………………………………prema prijedlogu ponuditelja (osim ugostiteljstva)
– vrijeme zakupa………………………………………………..do 31. prosinca 2024.god.
– jamčevina…………………………………………………………31.073,00 kn
– sadašnje stanje………………………………………………….prazan prostor
– instrument osiguranja plaćanja…………………………….bjanko zadužnica sa jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa

2. poslovni prostor na adresi Od Pustijerne 2, dio čest. zgr. 912 k.o. Dubrovnik
– površine…………………………………………………………….27,00 m2 0
– početni iznos mjesečne zakupnine…………….………4.050,00 + PDV
– namjena …………………………………………………………magazin (isključivo za skladištenje, bez obavljanja uslužnih djelatnosti)
– vrijeme zakupa………………………………………………..do 31. prosinca 2024.god.
– jamčevina…………………………………………………………15.188,00 kn
– sadašnje stanje………………………………………………….prazan prostor
– instrument osiguranja plaćanja…………………………….bjanko zadužnica sa jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa

Napomena: prostor nema struju i vodu.

Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

II.
Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706– OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

III.
Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina te kontakt broj telefona.

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

IV.

Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e sa jamcem platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu instrument osiguranja dostaviti zakupodavcu. Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog te policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

V.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

VI.
Sudionici natječaja poslovne prostore mogu razgledati dana 6. kolovoza 2021. god. (petak) i to:
— poslovni prostor pod rednim brojem 1. od 8.00 do 8.30 sati
— poslovni prostor pod rednim brojem 2 od 14.30 do 15.00 sati

VII.
Poslovni prostori se daju na korištenje u zatečenom stanju. Odabrani ponuditelj ima pravo na uređenje poslovnog prostora o svom trošku, isključivo uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost
Grada Dubrovnika, a sve na način kako će biti utvrđeno ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

VIII.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 12. kolovoza 2021. godine (četvrtak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati ili putem pošte do 24,00 sata. Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1, 20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici,
s OBVEZNOM naznakom ‘PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI’.

IX.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:
— precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
— nominalni neto iznos ponuđene zakupnine – bez PDV-a.

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu
u odnosu na druge ponude.

X.

Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o plaćenoj jamčevini – izvornik
2. upis u obrtni registar – obrtnica (za fizičke osobe),
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – osobna iskaznica ili domovnica (za fizičke osobe),
4. upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
5. rješenje o upisu u registar (za udruge građana),
6. uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova,
7. izjavu sudionika natječaja koji žele koristiti pravo temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (‘’Narodne novine’’ broj:121/17. i 98/19.) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dosada nisu ostvarivali prava na temelju članka 132. naprijed navedenog Zakona, ovjerovljenu kod javnog bilježnika.

Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika. Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o pripadnosti obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o stupnju tjelesnog oštećenja, sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

Dragovoljci iz Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, koji mora biti izvornik ili ovjerovljen kod javnog bilježnika.
Braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili koje su korisnice poticaja Ministarstva moraju dostaviti potvrdu Ministarstva o upisu u evidenciju braniteljskih socijalno-radnih zadruga ili potvrdu o korištenju poticaja.

Djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti izvod iz Matične knjige rođenih. Osobe navedene u 3.,4. i 5. stavku ove točke uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ broj 25/17, 12/18 i 11/19.) i zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti prava.

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku neće se razmatrati. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja spram Grada Dubrovnika podnosi se u pisarnici Grada Dubrovnika, Gundulićeva
poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).

XII.
Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja ili drugih osoba.

XIII.
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

GRAD DUBROVNIK

Pročitajte još

Javni poziv za iskaz interesa za sanaciju terase Opskrbnog centra u Mokošici na adresi Bartola Kašića 8-10

Dulist

Grand Circle Cruise Line proširuje tim

Dulist

Natječaj za tehničara za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija