Natječaji

GRAD DUBROVNIK Javni natječaj za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (’Narodne novine’, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (’Narodne novine’, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka. 41. Statuta Grada Dubrovnika (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’, broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 9/15, 12/15 i 5/18) gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Članak 1.
Predmet nadmetanja je prodaja sljedećih nekretnina:
1. dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1141 k.o. Brsečine površine 41 m2, označeno žutom bojom u pri­jedlogu parcelacije izrađeno od Traser d.o.o., ovlaštenog inženjera Tomislava Demarina, dipl.ing.geod. od 11. veljače 2020. godine, ukupne površine 878 m2 prema zemljišno­knjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku, upisanih u zk. ul. 89 k.o. Brsečine, Zemlišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku, u posjedu fizičke osobe, po početnoj cijeni od 8.300,00 kn (slovima: osamtisućaitristokuna).
2. dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2464/2 k.o. Dubrovnik površine 43 m2, šrafirano plavom bojom u prijedlogu parcelacije izrađenom od GEO GRUPE d.o.o., ovlaštenog inženjera geodezije Ilije Margaretića, mag.ing. geod. od 20. ožujka 2019. godine, prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku upisane u zk. ul. 828 k.o. Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku, u posjedu fizičke osobe, po početnoj cijeni od 29.242,18 kn (slovima:dvadesetdevettisućadvjestočetrdese tdvijekuneiosamnaestlipa).
3. cjelina prava vlasništva nekretnine 517/8, neplodno k.o. Gruž površine 271 m2, upisana u zk. ul. 348 k.o. Gruž, Zemljiš­noknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku, po počet­noj cijeni od 830.414,97 kn (slovima:osamstotridesettisuća četiristočetrnaestkunaidevedesetsedamlipa).
4. cjelina prava vlasništva nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 225, dvorište i dvije pomoćne zgrade, k.o. Gruž upisana u zk. ul. 1168 k.o. Gruž površine 106 m2, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku, po početnoj cijeni od 336.231,37 kuna (slovima: tristotridesetše­sttisućadvjestotrideset jednukunuitridesetsedamlipa).

Članak 2.
Osim kupoprodajne cijene kupac, odnosno kupci, snose i troškove postupka, sastavljanja ugovora, poreze i pristojbe te slijedeće troš­kove za nekretnine pod rednim brojem:
1. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 3.500,00 kuna
2. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 4.057,21 kuna
3. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 4.057,21 kuna
4. trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 2.475,00 kuna

U navedene cijene uračunat je PDV.
Članak 3.
Temeljem odredbi članka 37. stavka 1. Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara (’Narodne novine’, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) za nekretninu označenu pod rednim brojem 2. pravo prvokupa ima Dubrovačko – neretvanska županija i Repu­blika Hrvatska.
PODNOŠENJE PONUDA
Članak 4.
Ponude i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku ’ ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE S TOČNOM OZNA­KOM NEKRETNINE – NE OTVARAJ ‘.
Članak 5.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dosta­vom na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za poslove grado­načelnika, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, računajući od prvog sli­jedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, pri­zemlje, web stranici Grada Dubrovnika, odnosno objave javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika u javnom glasilu.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
UVJETI NATJEČAJA
Članak 6.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju ‘VIĐENO – KUPLJENO’.
Prostorno planski uvjeti dostupni su na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr a zemljišnoknjižni i katastarski podatci u javnim očevidnicima.
Članak 7.
U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj izričito suglasan da Grad Dubrovnik može priku­pljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda u skladu s Općom Ured­bom o zaštiti podataka (GDPR).
Članak 8.
Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju dužni su položiti jam­čevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine za koju se natječu.
Jamčevina se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje pisa­nih ponuda na natječaj, na žiro račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., HR 3524070001809800009, model: HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5, uz oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, što se smatra suglasnošću stranke za kori­štenje njenog OIB-a.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se oda­branom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima čije ponude ne bude prihvaćene uplaćena se jam­čevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Članak 9.
Povjerenstvo za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponudi­telja otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponudi­telji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odno­sno neprihvaćanju niti jedne ponude.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponu­dio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izra­žena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekret­ninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim izno­som ponuđene cijene.
U slučaju da pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvo­renoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 10.
Zaključak Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za određenu nekretninu dostavit će se ostalim ponuditeljima.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisat i dostaviti Gradu Dubrovniku. U suprotnom Grad Dubrovnik nije vezan odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
Kupoprodajnu cijenu je izabrani ponuditelj dužan u cijelosti uplatiti u korist Proračuna Grada Dubrovnika u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ako izabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.
Članak 11.
Grad Dubrovnik zadržava pravo da odustane od prodaje nekret­nina u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Grad Dubrovnik odustane od prodaje nekretnine izvršiti će se povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdo­blje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavi­jestiti ih o razlozima za takav postupak.
SADRŽAJ PONUDE
Članak 12.
Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama koju je kupac dužan jednokratno platiti, redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena.
Uz ponudu se prilaže:
1. domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iska­znice, a strane fizičke osobe presliku putovnice;
2. domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvatke iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik;
3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjeca­nje prava vlasništva (za strane osobe);
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10 % vri­jednosti naznačene početne kupoprodajne cijene na račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., broj računa IBAN: HR3524070001809800009, model HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5, svrha doznake: jamčevina, u opisu pla­ćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, primatelj: proračun Grada Dubrovnika;
5. OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona, fax, e-mail adresa), te naziv banke i broj IBAN računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude;
6. potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Dubrovnika.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili ovje­renoj preslici.
Članak 13.
Sve druge potrebne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Dubrovnika, Zeljarica 1, 20 000 Dubrovnik, na telefon 020/351–813 svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati ili putem e-maila: nekretnine@dubrovnik.hr. Uvid u spis predmeta, Pro­cjembene elaborate te prijedloge parcelacije izrađene od ovlašte­nih vještaka mogu se razgledati dana 12. ožujka 2021. godine uz prethodnu najavu na gore navedeno.

GRADONAČELNIK
Mato Franković

Pročitajte još

GEOGRAPHICA D.O.O. Poziv na izlaganje elaborata na javni uvid

Dulist

OGLAS Hrvatske ceste pozivaju vlasnike nekretnina

Dulist

JAVNI NATJEČAJ Grad Dubrovnik daje u zakup poslovne prostore

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija