Natječaji

GRAD DUBROVNIK Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Na temelju čl. 14. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14., 21/15., 3/16., 16/17., 15/17., 25/17., 12/18. i 15/19) i zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 363–05/21–01/65, URBROJ: 2117/01–01–21–2 od 2. travnja 2021. godine, Grad Dubrovnik raspisuje
J AVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

I.
Predmet natječaja su javne površine u vlasništvu Grada Dubrovnika na Gundulićevoj poljani – jugozapadni dio poljane između konobe KAME­NICE i ‘Zelene’ place na koje će biti postavljeni župski banci za prodaju vlastitih proizvoda proizvodno-tradicijskih obrta – do 12 prodajnih mje­sta, zauzeta površina: do 2,00 m2 po banku; početni iznos zakupnine za sezonu: 2.000,00 kuna; jamčevina: 2.000,00 kuna, radno vrijeme: od 7,00 do 21,00 sati
Napomena:
Banak je tipski – tzv. ‘župski’, sačinjava ga drvena podloga naslonjena na dva nosača (kavaleta) zelene boje, sastavlja se ujutro i uklanjanja nakon završetka radnog vremena. Drvena podloga po potrebi se pre­kriva odgovarajućim platnom.
Banak se iznajmljuje od tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o. u sklopu rada tržnice.
Svi banci moraju biti prekriveni tkaninom iste boje, a suncobrani moraju biti unificirani.
II.
Detaljnije obavijesti o uvjetima natječaja zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Dubrovnik, Zeljarica br. 1 (II kat), radnim danom od 9,00 do 12,00 sati i putem telefona 351–872 i 351–743.
III.
Javne površine daju se u zakup u razdoblju od dana zaključenja natječaja u vrijeme kad (ukoliko) mjerama stožera Civilne zaštite bude zabranjena prodaja na štandovima i sl. do 6. prosinca 2021. godine. Zakupnik nema pravo obavljanja djelatnosti
IV.
Sudionici natječaja mogu biti fizičke osobe – obrtnici koji ispunjaju zakonom propisane uvjete za proizvodno-tradicijski obrt. Sudionici natječaja mogu se natjecati samo s jednom ponudom.
V.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju je jednaka početnom iznosu zaku­pnine za sezonu, a uplaćuje se na IBAN Proračun Grada Dubrovnika broj, HR35 24070001809800009, s pozivom na broj HR68, sa uplatnim brojem 7706 – O I B.
VI.
Sudionici natječaja koji budu izabrani dužni su u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i svoje ponude u javnom natječaju, i pristupiti odabiru mikrolokacije (prema visini ponude) u prostorima Upravnog odjela za poslove grado­načelnika, Zeljarica 1, II kat. U protivnom smatrat će se da je odustao od zaključenja Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.
U slučaju da sudionik natječaja koji udovoljava svim uvjetima iz natje­čaja, i odabran je u postupku rangiranja ponuda, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, isti nema pravo na povrat jamčevine.
VII.
Ponude za javni natječaj se dostavljaju na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, Dubrovnik 20 000, osobno na pisarnici, poštom pre­poručeno u zatvorenoj omotnici ili izravno Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije otvaranja ponuda, s obveznom naznakom
’ ZA NATJEČAJ / PONUDA ZA PROIZVODNO-TRADICIJSKE OBRTE NA GUN­DULIĆEVOJ POLJANI / NE OTVARAJ’.
Ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana 14. trav­nja 2021. godine do 12,00 sati, ili predane izravno Povjerenstvu prije otvaranja ponuda dana 14. travnja 2021. u vremenu od 12.45 do 13.00 sati.
Sve ponude moraju biti evidentirane u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju, prije početka otvaranja ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 14. travnja 2021. (srijeda) u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici.
VIII.
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržati:
— osnovne podatke o osobi (obrtniku) koja se natječe;
— ponuđeni iznos zakupnine, izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude;
— namjenu, odnosno djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati
— vrstu proizvoda koja će se nuditi na banku;
— napomenu da je ponuditelju zaključkom Gradonačelnika odobrena potpora Grada Dubrovnika za tradicijske obrtničke djelatnosti za 2020. godinu.
IX.
Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini;
2. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku, ne sta­riju od 10 dana;
3. izvornik ili ovjereni preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu (domov­nice, osobne iskaznice ili
putovnice),
4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o stručnoj osposobljenosti (obrtnice);
5. potvrdu Udruženja obrtnika Dubrovnik o statusu proizvodno-tradi­cijskog obrta;
6. katalog ili fotografije svih proizvoda koji su predmet izrade i prodaje.
Isprave pod 2., 3., 4. i 5. moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.
Po okončanju natječaja dokazi i isprave se vraćaju sudionicima natje­čaja na njihov zahtjev.
Uplaćena jamčevina vraća se sudionicima natječaja koji nisu izabrani u nominalnom iznosu, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.
Račun za povrat jamčevine mora glasiti na sudionika natječaja.
X.
Nepravodobne, nepotpune i neprecizne ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje finan­cijske obveze prema Gradu Dubrovniku.
Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Grada Dubrov­nika izdaje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Čira Carića br. 3 / I kat.
XI.
Prednost pri dodjeli lokacije po početnoj cijeni imaju obrtnici kojima je odobrena potpora za tradicijske obrtničke djelatnosti za 2020. godinu, ukoliko sudjeluju na natječaju i dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Odabir mikro-lokacije (broj prodajnog mjesta) određivati će se prema visini ponuđenog iznosa zakupnine na način da ponuditelj s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine ima pravo prvi birati prodajno mjesto, ponuditelj s drugom ponudom po visini zakupnine birat će drugi po redu, i tako dalje dok sva mjesta ne budu popunjena, vodeći računa da svaki obrtnik kojem je dodijeljena subvencija dobije prodajno mjesto.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
XII.
Grad Dubrovnik organizirat će redovitu provjeru autentičnosti proi­zvoda na Gundulićevoj poljani od strane Komunalnog redarstva i Carin­ske uprave-Carinski ured Dubrovnik.
Grad Dubrovnik preko nadležnog upravnog odjela može zatražiti pri­vremeno uklanjanje objekata s javne površine za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i drugih društvenih događanja (predstave, koncerti, folklor i sl.) i izvođenja građevinskih radova.
Grad Dubrovnik zadržava pravo zatražiti uvid u proizvodni proces poje­dinog obrtnika u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja ugovora, uko­liko se za tim ukaže potreba.
XIII.
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
GRAD DUBROVNIK

Pročitajte još

Grand Circle Cruise Line proširuje tim

Dulist

Natječaj za tehničara za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Dulist

Natječaj za administratora financijsko-materijalnog poslovanja (m/ž)

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija