Natječaji

GRAD DUBROVNIK Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Na temelju čl. 14. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14, 21/15, 3/16., 17/16., 15/17., 25/17., 12/18. i 15/19.) i zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA: 363–05/21–01/64, URBROJ: 2117/01–01–21–2, od 2. travnja 2021. godine, Grad Dubrovnik raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
I
Predmet natječaja su javne površine na području Grada Dubrovnika, na koje će se postaviti:
A. ŠTANDOVI, BANCI I STOLIĆI
01. Stilizirana štand barka za prodaju suvenira
Lokacija: Iza katedrale, između skalina prema ulici od Pusti­jerne- mjesto bliže skalinima prema konobi ‘Amoret’ (lijevi štand)
Zauzeta površina: do 4,00 m2.
Početni iznos zakupnine za sezonu: 6.000,00 kuna
02. Stilizirana štand-barka za prodaju suvenira
Lokacija: Iza Katedrale, između skalina prema ulici od Pusti­jerne – mjesto bliže skalinima prema ulici Ilije Sarake (desni štand)
Zauzeta površina: do 4,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 6.000,00 kuna
03. Stilizirana štand-barka za prodaju suvenira
Lokacija: Boškovićeva poljana, lijevo od vrha skalina ispred zida zgrade u kojoj je smješten Prirodoslovni muzej – mjesto br. 1 (mjesto prema zapadu)
Zauzeta površina: do 4,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 10.000,00 kuna
04. Stilizirana štand-barka za prodaju suvenira
Lokacija: Boškovićeva poljana, lijevo od vrha skalina ispred zida zgrade u kojoj je smješten Prirodoslovni muzej – mjesto br. 2 (mjesto u sredini)
Zauzeta površina: do 4,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 7.500,00 kuna
05. Stilizirana štand-barka za prodaju suvenira
Lokacija: Boškovićeva poljana, lijevo od vrha skalina ispred zida zgrade u kojoj je smješten Prirodoslovni muzej – mjesto br. 3 (mjesto prema istoku)
Zauzeta površina: do 4,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 4.500,00 kuna
06. Stilizirana štand-barka za prodaju suvenira + pokretna naprava za prodaju sokova i sladoleda Lokacija: Peline – placet ispred čest. zgr.2308 k.o. Dubrovnik
Zauzeta površina: do 6,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 4.000,00 kuna
07. Štand za prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje
Lokacija: ZATON – Obala Stjepana Radića, na parkiralištu ispred Pošte
Zauzeta površina: do 4,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 1.500,00 kuna
Napomena:
Štand u Povijesnoj jezgri treba biti tipski, u obliku barke (polovice), izrađeni od prirodnog materijala, sa ugrađenom zaštitnom napra­vom (tendom) iznad podloge na kojoj se izlažu predmeti prodaje. Zaštitna naprava mora biti izrađena od platna ili sličnog prirod­nog materijala bijele ili krema boje. Štand se postavlja na način da ne ometa nesmetan prolaz pješaka. Prodavač stoji okrenut leđima prema zidu. Ukupna zauzeta površina ne smije prelaziti 4 m2.
B. SVOJERUČNA IZRADA, IZLAGANJE I PRODAJA UMJETNIČKIH SLIKA I SL.
01. Pokretni stalak za izradu, izlaganje i prodaju slika
Lokacija: Svetog Dominika – Trokut do crkvice Sv. Navještenja, zid uz crkvicu
Zauzeta površina: do 3,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 9.000,00 kuna
02. Pokretni stalak za izradu, izlaganje i prodaju slika
Lokacija: Svetog Dominika – Trokut do crkvice Sv. Navještenja, zid prema istoku
Zauzeta površina: do 3,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 6.000,00 kuna
03. Pokretni stalak za izradu, izlaganje i prodaju slika
Lokacija: Poljana Paska Miličevića – u kutu lijevo od ulaza u kla­ustar Samostana Svete Klare
Zauzeta površina: do 3,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 5.000,00 kuna
04. Pokretni stalak za izradu, izlaganje i prodaju slika
Lokacija: Od Puča – u prolazu desno od crkvice Sv. Josipa
Zauzeta površina: do 3,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 2.500,00 kuna
C. OSTALE NAMJENE
01. Prodavačica rukotvorina (konavoski vez i sl.) uz uvjet da je odje­vena u autentičnu narodnu nošnju dubrovačkog kraja i izrađuje vezove na lokaciji
Lokacija: Skalini od Dominikanaca
Zauzeta površina: 2,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 1.000,00 kuna
D. INFO PULTOVI
01. Info pult za reklamiranje i prodaja karata za plovidbu polu-podmornicom
Lokacija: u Vratima od Peskarije – s desne strane u prolazu od Poljane M. Držića prema Peskariji – pult bliži Peskariji)
Zauzeta površina: do 2,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 3.000,00 kuna
02. Info pult za reklamiranje i prodaja karata za plovidbu polu-podmornicom
Lokacija: u Vratima od Peskarije – s desne strane u prolazu od Poljane M. Držića prema Peskariji – pult bliži Poljani Marina Držića)
Zauzeta površina: do 2,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 3.000,00 kuna
03. Info pult za reklamiranje i prodaja karata za plovidbu povijesnim brodovima -replikama iz vremena Dubrovačke republike
Lokacija: u Vratima od Peskarije – s lijeve strane u prolazu od Poljane M. Držića prema Peskariji – pult bliži Peskariji)
Zauzeta površina: do 2,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 3.000,00 kuna
04. Info pult za reklamiranje i prodaja karata za plovidbu povijesnim brodovima -replikama iz vremena Dubrovačke republike
Lokacija: u Vratima od Peskarije – s lijeve strane u prolazu od Poljane M. Držića prema Peskariji pult bliži Poljani Marina Držića)
Zauzeta površina: do 2,00 m2
Početni iznos zakupnine za sezonu: 3.000,00 kuna
II
Detaljnije obavijesti o uvjetima natječaja i mikro-lokacijama zainte­resirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Dubrovnik, Zeljarica br. 1 (II kat), u vremenu od 09,00 – 12,00 sati i putem telefona 351–872 i 351–743.
Grad Dubrovnik ne osigurava električni priključak na lokacijama navedenim u natječaju.
III
Javne površine daju se u zakup u razdoblju od dana zaključenja natje­čaja do 15. studenog 2021. godine. Zakupnik nema pravo obavljanja djelatnosti u vrijeme kad (ukoliko) mjerama stožera Civilne zaštite bude zabranjena prodaja na štandovima i sl.
IV
Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti.
Sudionici natječaja za info pultove (pod D.) mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelat­nosti prijevoza putnika na moru i djelatnost obavljaju iz Starog porta.
V
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju je jednaka početnom iznosu zakupnine za cijelo razdoblje iz točke III ovog natječaja, a uplaćuje se na IBAN Proračun Grada Dubrovnika broj HR35 24070001809800009, s pozivom na broj HR68, sa uplatnim brojem 7706 – O I B.
Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jednu lokaciju. Ne može se s jednom uplaćenom jamčevinom natjecati na više lokacija.
VI
Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamče­vine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju, i zaključiti Ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.
U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom koji ujedno udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, isti nema pravo na povrat jamčevine.
VII
Ponude za javni natječaj se dostavljaju na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik osobno na pisarnici, poštom pre­poručeno u zatvorenoj omotnici ili izravno Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije otvaranja ponuda, s obveznom naznakom ’ ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU A, B, C, D (navesti jedno slovo)-NE OTVARAJ’.
Ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana 14. travnja 2021. godine do 12,00 sati ili predane izravno Povjerenstvu prije otvaranja ponuda dana 14. travnja 2021. u vremenu od 13,45 do 14,00 sati.
Sve ponude moraju biti evidentirane u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju, prije početka otvaranja ponuda.
Javno otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici, Pred Dvo­rom 1, dana 14. travnja 2021. u 14,00 sati.
VIII
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržati:
— osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe;
— oznaka lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;
— ponuđeni iznos zakupnine, izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u
opisnom iznosu u odnosu na druge ponude;
— namjenu, tj. opis djelatnosti koja će se na javnoj površini obavljati;
— osnovni podaci o plovilu s kojim se obavlja djelatnost i fotografija istog (samo za pod D.)
IX
Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini (jedna lokacija – jedna jamčevina);
2. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku, ne stariju od 10 dana;
3. izvornik ili ovjereni preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnice, osobne iskaznice ili
putovnice) za fizičke osobe,
4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o stručnoj osposobljenosti (obrtnicu) za fizičke osobe,
5. izvornik ili ovjereni preslik upisa u sudski registar ako je natjeca­telj pravna osoba;
6. izvornik ili ovjereni preslik dozvole za plovidbu brodice (samo za pod D.)
Sve isprave (pod 2.,3., 4., 5. i 6.) moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.
Sudionici natječaja za izradu, izlaganje i prodaju umjetničkih slika (B1. – B 4.) kao dokaz statusa umjetnika umjesto obrtnice trebaju dostaviti potvrdu o članstvu u HZSU-u, HDLU-u, ULIPUD-u i drugim likovnim udruženjima, katalog ili fotografije umjetničkih radova – predmeta prigodne prodaje, kao i pisanu izjavu da su u protekle tri godine pri­stupili i zadovoljili provjeru o stručnoj osposobljenosti pred Povje­renstvom za ocjenu slikara i umjetnika, budući imaju pravo prodavati isključivo svoje radove. Ukoliko se na natječaj javi natjecatelj (slikar) koji nije prošao provjeru o stručnoj osposobljenosti, isto je dužan pri­stupiti provjeri na način kako to odredi Grad Dubrovnik.
Sudionici natječaja za lokacije pod B. i D. mogu se natjecati samo za jedno mjesto.
Po okončanju natječaja dokazi i isprave se vraćaju sudionicima natje­čaja na njihov zahtjev.
Uplaćena jamčevina vraća se sudionicima natječaja koji nisu izabrani u nominalnom iznosu, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.
Račun za povrat jamčevine mora glasiti na sudionika u natječaju.
X
Nepravodobne, nepotpune i neprecizne ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku.
Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Grada Dubrov­nika izdaje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3 / I kat.
XI
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se prema čl. 20. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14., 21/15., 3/16.,17/16., 15/17., 25/17., 12/18. i 15/19.).
Gradonačelnik Grada Dubrovnika zadržava pravo poništenja natje­čaja ili dijela natječaja, bez davanja posebnog obrazloženja.
XII
Grad Dubrovnik preko nadležnog upravnog odjela može zatražiti pri­vremeno uklanjanje objekata s javne površine za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i drugih društvenih događanja (predstave, kon­certi, folklor i sl.) i izvođenja građevinskih radova.
U vrijeme proba i predstava Dubrovačkih ljetnih igara i drugih kul­turno-umjetničkih događanja zabranjena je prodaja na štandovima u neposrednoj blizini mjesta održavanja, i isti moraju biti uklonjeni da ne ometaju izvedbe.
XIII
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
GRAD DUBROVNIK

Pročitajte još

Javni poziv za iskaz interesa za sanaciju terase Opskrbnog centra u Mokošici na adresi Bartola Kašića 8-10

Dulist

Grand Circle Cruise Line proširuje tim

Dulist

Natječaj za tehničara za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija