Natječaji

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA Javni poziv

Turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuje
JAVNI POZIV
Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa
‘Potpore za turističke manifestacije’ u 2024. godini

 

I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Dubrovnika (dalje u tekstu: TZGD) za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:
• razvoju turizma,
• podizanju kvalitete turističke ponude,
• razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma,
• razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone,
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
• stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Dubrovnika.
Odobrene potpore će se uvrstiti u Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu.
Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:
• kulturno/zabavnih događanja,
• sportskih događanja,
• kongresa, konferencija i/ili stručnih skupova znanstvenog, stručnog, gospodarskog i drugog sadržaja,
• eno-gastronomskih, povijesnih, tradicijskih i ostalih događanja.
Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 01.10. do 30.04.

II. Namjena sredstava
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija uključujući PDV, ako je primjenjivo, i to:
• sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi sudionika u manifestaciji,
ostali troškovi),
• izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
• najam prostora za održavanje manifestacije,
• troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora,
• druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) te prijevoznih sredstava,
• kupnju osnovnih sredstava – pokretnina koje se koriste u poslovnim aktivnostima organizatora manifestacije u dužem vremenskom razdoblju, u vijeku uporabe ne mijenjaju svoj fizički oblik i postepeno se troše,
• troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

III. Korisnici sredstava
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
• trgovačka društva,
• obrti,
• kulturne i druge javne ustanove,
• udruge građana,
• fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.
Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo Organizator manifestacije koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu.
Svaki Organizator ima pravo na ovaj poziv poslati najviše 3 (tri) prijave za sufinanciranje određene manifestacije.
Za potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji imaju dugovanja s osnove plaćanja turističke članarine i/ili turističke pristojbe te Organizatori koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi.

IV. Prihvatljivost troškova
TZGD može Organizatoru odobriti potporu do 50 posto opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.

V. Kriteriji za odobravanje potpora TZGD
Kriteriji za odobravanje potpora TZGD su:
• kvaliteta i originalnost projekta
• doprinos projekta razvoju turističke ponude Dubrovnika,
• karakter manifestacije (sastav izvođača – domaći i/ili inozemni),
• vrijeme održavanja manifestacije,
• mjesto održavanja manifestacije,
• trajanje manifestacije,
• tradicija održavanja manifestacije/održivost,
• osigurano financiranje manifestacije (visina osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata),
• sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
• promocija manifestacije (medija plan i iznos sredstava za promociju),
• medijska pokrivenost manifestacije,
• ekonomski i dr. učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od manifestacije).

VI. Prioriteti za odobravanje sredstava
Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o slijedećim prioritetima:
1. vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku,
2. broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju,
3. broju turista koji bi prisustvovali manifestaciji,
4. ukupnom broju gledatelja manifestacije,
5. snazitradicije manifestacije i broju godina održavanja manifestacije,
6. ukupnoj vrijednosti manifestacije,
7. rokovima i dinamici održavanja manifestacije,
8. mogućnosti održivog razvoja manifestacije,
9. dosadašnjim ulaganjima (ukoliko ih je bilo),
10. medijskoj popraćenosti manifestacije, kako u lokalnim i nacionalnim,tako i u međunarodnim medijima.

VII. Potrebna dokumentacija
Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZGD, Organizator mora dostaviti:
1. obrazac zahtjeva ‘PTM’ koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljenog na web stranici www.tzdubrovnik.hr),
2. dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
4. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Dubrovnika da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Dubrovniku po bilo kojoj osnovi,
5. program itroškovnik manifestacije.
TZGD zadržava pravo od Organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva, kao i dodatnu dokumentaciju koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore.

VIII. Postupak realizacije programa
O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo TZGD za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama. Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama, koju donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika.
S korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava bit će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika (www.tzdubrovnik.hr).

IX. Rok i način podnošenja kandidature
Organizatori manifestacije kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnoseTurističkoj zajednici grada Dubrovnika.
Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama ‘Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj’.
Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica grada Dubrovnika
Brsalje 5
20 000 Dubrovnik

Rok podnošenja kandidature je 16.08.2023. godine.
Kandidature pristigle nakon roka iz prethodnog stavka ove točke uzet će se u razmatranje, ali eventualno odobravanje istih ovisi o financijskim mogućnostimaTZGD.

X. Način isplate potpore
TZGD će odobrena sredstva potpore doznačiti Organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (Obrazac za završno opisno izvješće, Obrazac za završno financijsko izvješće, foto dokumentacija i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija
manifestacije, preslike računa ili ugovora s dobavljačima za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge i izvode sa žiro računa o izvršenom plaćanju istih, kojima se dokazuje namjensko trošenje sredstava potpore).

XI. Isključenje odgovornosti
U slučaju da se manifestacije uvrštene u Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu iz bilo kojeg razloga ne održe, TZGD nema nikakvu obvezu prema organizatorima na isplatu odobrenih potpora.
U slučaju da TZGD iz bilo kojeg razloga neće biti u mogućnosti ispuniti Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu prema organizatorima, isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu koja time može nastati organizatorima.

Turistička zajednica grada Dubrovnika
direktor Miroslav Drašković

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist