Kroz prizmu zakona

Tko i zašto ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?!

sud bomba policija 5

Besplatna pravna pomoć zajamčena je zakonom za sve građane koji žive u takvim materijalnim (ne)prilikama da bi im plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje kućanstva. Konkretno, pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju svi oni kojima prihodi ne prelaze imovinski prag vezan uz određenu proračunsku osnovicu. Na žalost, rijetko se koristi. Dva su ključna razloga. Prvi je taj da građani nisu dovoljno informirani o uvjetima i načinu ostvarenja ovog prava. Drugi je institucionalne prirode. Naprosto se nemaju kome obratiti. Navedeno potvrđuje Izvješće pučke pravobraniteljice za proteklu godinu. U njemu, između ostaloga, stoji: ‘Iako smo u Izvješću za 2021. uputili preporuku MUP-u da putem promotivnih aktivnosti, medija i na druge prikladne načine informira građane o mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, u 2022. godini nisu poduzete konkretne aktivnosti u tom smjeru. Informacije o sustavu besplatne pravne pomoći moguće je pronaći isključivo na mrežnim stranicama MUP-a, dok bi se primjerice podjelom letaka i ostalim načinima informiranja zasigurno došlo do većeg broja građana kojima je besplatna pravna pomoć potrebna.’ Nadalje, pučka pravobraniteljica u svom izvješću navodi: ‘Prema podacima iz Registra pružatelja besplatne pravne pomoći, na području RH djeluje 53 ovlaštene udruge ili pravne klinike, od kojih je čak 45 posto na području Grada Zagreba, dok u velikom dijelu RH (primjerice Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji) nije registriran niti jedan pružatelj primarne besplatne pravne pomoći.’ Treba li uopće isticati koliko je navedeno za nas, jednu u odnosu na ostale bogatu, navodno prosperitetnu županiju, porazno?!

Primarna i sekundarna
Svrha instituta besplatne pravne pomoći je ostvarenje jednog od temeljnih ustavno-pravnih ideala – jednakosti svih pred zakonom. Ona može biti primarna i sekundarna. Primarna podrazumijeva: opću pravnu informaciju, pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora. Dužni su je omogućiti: upravna tijela županija te ovlaštene udruge i pravne klinike. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća: pravni savjet, sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima te pravnu pomoć u mirnom rješenju spora. Pružaju je odvjetnici, a osim navedenoga podrazumijeva i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka, kao i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Pokretanje postupka
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokrećete izravnim obraćanjem ovlaštenoj udruzi, pravnoj klinici ili upravnom tijelu županije. Nije potrebno ispuniti nikakav poseban obrazac zahtjeva. Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokrećete pak podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu nadležnom upravnom tijelu županije na području čije teritorijalne nadležnosti imate prebivalište ili boravište. Obrazac možete dobiti pri upravim tijelima županija. Uz zahtjev morate priložiti svoju pisanu suglasnost i pisanu suglasnost članova vašeg kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, kojom potvrđujete da su podaci koje ste dali točni i potpuni. Tu suglasnost ne podnose članovi vašeg kućanstva koji sudjeluju u postupku kao vaši protivnici ili je njihov interes u suprotnosti s vašim interesom.

Uvjeti za odobravanje
Primarnu pravnu pomoć možete ostvariti: ako sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo, ako vam pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa, ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan, te ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva. Sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod sljedećim uvjetima: ako se radi o složenijem postupku, ako nemate sposobnosti sami se zastupati, ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva, da se ne radi o obijesnom parničenju, ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen vaš zahtjev zbog namjernog davanja netočnih podataka, te ako vam nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa. Sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti u sljedećim postupcima: u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, iz radnih odnosa, iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć, mirnog rješenja spora. Također, iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz vaših konkretnih životnih okolnosti i okolnosti članova vašeg kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Sekundarna pravna pomoć može se odobriti ako vaše imovno stanje odgovara sljedećim uvjetima: da vaši ukupni prihodi i prihodi članova vašeg kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (441,44 eura). Također da ukupna vrijednost imovine u vašem vlasništvu i vlasništvu članova vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (26.486,16 eura). Pri utvrđivanju imovnog stanja ne uzima se u obzir dio nekretnine u kojoj živite zajedno s članovima kućanstva, ako je u vašem vlasništvu ili u vlasništvu članova vašeg kućanstva, zatim ukupni prihodi i imovina članova kućanstva koji sudjeluju u postupku kao vaši protivnici ili je njihov interes u suprotnosti s vašim interesom te pojedine vrste prihoda (npr. dječji doplatak i dr.). Sekundarna pravna pomoć odobrit će vam se i ako nisu ispunjeni uvjeti koji se odnose na vaše imovno stanje, ako iz objektivnih razloga ne možete raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim možete raspolagati ne prelazi propisane iznose. Pojedinim podnositeljima zahtjeva sekundarna pravna pomoć se odobrava bez utvrđivanja imovnog stanja i to: djetetu u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje, žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, osobi koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi te osobi koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti za one vrste postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje. Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima (građanskim sudskim postupcima i upravnom sporu) ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Rješenje, dodjela odvjetnika i žalba
Upravno tijelo županije dužno je odlučiti o vašem zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ako ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć, korištenje će vam se odobriti donošenjem rješenja. U rješenju se određuje i odvjetnik koji će vam pružiti pravnu pomoć i kojem vi morate dostaviti rješenje. Odobravanje sekundarne pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o visini vaših prihoda i prihoda članova vašeg kućanstva. Naime, predviđena je mogućnost da kao korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, sudjelujete u troškovima postupka u određenom postotku. Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za odobravanje korištenja sekundarne pravne pomoći možete izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave u roku od osam dana od dana primitka uredne žalbe. Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave možete pokrenuti upravni spor.

GDJE SE INFORMIRATI?
Upravni odjel Županije i Ministarstvo pravosuđa
Za omogućavanje besplatne pravne pomoći u okviru Dubrovačko-neretvanske županije zadužen je Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu pa ako smatrate da zadovoljavate uvjete za ostvarenje ovog prava obratite se na njihovu adresu. Sve detaljne informacije o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć te potrebne obrasce možete naći na web stranici Ministarstva pravosuđa i to u rubrici ‘Građani’, gdje među ponuđenim opcijama odaberete ‘Besplatnu pravnu pomoć’. Možete poslati i upit na mail adresu: beslatna.pravna.pomoc@ravosudje.hr.

ZLOUPORABA PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
Zabranjeno obijesno vođenje postupka
U skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku korisnici ne smiju pravnu pomoć koristiti radi obijesnog vođenja postupka. U tom će slučaju na temelju odluke suda ured poništiti izdanu uputnicu. Korisnik pravne pomoći dužan je tada nadoknaditi troškove neopravdano korištene pravne pomoći i zatezne kamate. Protiv rješenja o utvrđivanju neopravdano korištene pravne pomoći podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu prema odredbama ovoga Zakona o odbijanju zahtjeva. Ured može na prijedlog korisnika sklopiti nagodbu o načinu vraćanja naknade za troškove neopravdano korištene pravne pomoći, kad za to postoje razlozi utemeljeni na materijalnim prilikama korisnika. Sklopljena nagodba predstavlja ovršnu ispravu. Ako nagodba nije zaključena ili korisnik propusti dobrovoljno vratiti iznos u roku određenom rješenjem, ured će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za ovrhu. U tom slučaju konačno rješenje predstavlja ovršnu ispravu.

Pročitajte još

Trend sustavnog kršenja ljudskih prava i diskriminacije se nastavlja, a pučku pravobraniteljicu se ‘množi s nulom’

Sloboda izražavanja u Europi ozbiljno je ugrožena, a ona je temelj demokracije! Bez nje nema demokracije!

Ivana Mijić Vulinović

PUČKI PRAVOBRANITELJ Jako važna, a nedovoljno poštovana institucija

Ivana Mijić Vulinović