Aktualno

Posjedujete nekretninu? Javite se Gradskoj upravi da vam odredi novi namet!

Grad Dubrovnik poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Dubrovnika da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 10.rujna 2017. godine dostave Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Tekst poziva prenosimo u cijelosti:

‘Poštovani,

dana 1. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/2016. – dalje: Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) pa tako i Grad Dubrovnik, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, a prema čl.70.Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Stoga, Grad Dubrovnik ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Dubrovnika

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 10.rujna 2017. godine dostave Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Ukoliko se nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena, dakle stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, obrazac treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici /www.dubrovnik.hr/, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Grada Dubrovnika (Poljana Ivana Gundulića 10) ili putem pošte (Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, Dubrovnik).

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, Grad Dubrovnik će postupiti sukladno čl.59. Zakona o lokalnim porezima te će se porezna obveza utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

GRADONAČELNIK

Mato Franković’

 

Javni poziv s obrascima možete preuzeti ovdje.

Pročitajte još

Tko je bez struje u ponedjeljak i utorak?

Dulist

U PONEDJELJAK Parking kod Robne kuće ‘Srđ’ bit će privremeno onemogućen!

Dulist

NAPETO PROGLAŠENJE Petar Šegedin nije superfinalist Superstara

Dulist