Natječaji

PONUDA GRADA DUBROVNIKA VLASNICIMA NEKRETNINA

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
G R A D D U B R O V N I K
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB:21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću, sukladno odredbi članka 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (’Narodne novine’, broj: 74/14, 69/17 i 98/19) objavljuje slijedeću
PONUDU

vlasnicima/ suvlasnicima nekretnina katastarskih oznaka čest. zem. 3334/2, 3310/8, 3310/5, 3326/2 i 3327/2 sve k.o. Osojnik za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje prometnice u obuhvatu zahvata Urbanističkog plana uređenja ‘Tehničko tehnološki blok Osojnik’, a koje nekretnine su Geodetskim elaboratom za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta nastale diobom čestica zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 3327, 3334, 3326, 3310/1 i 3310/2 sve k.o. Osojnik, oznake elaborata 11/2019 izrađen od strane ovlaštenog geodeta Stjepana Grmoljeza, dipl.ing.geod. i potvrđen od strane nadležnog Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, Klasa: 350–05/19– 11/000032, Urbroj: 2117/01–15/11–19–0002 od 8. svibnja 2019. godine te od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku, Klasa: 932–06/19–02/421, Urbroj: 541–28–02/5–19–3 od 24. lipnja 2019. godine prema Lokacijskoj dozvoli, Klasa: UP/I-350–05/18–01/000029, Urbroj: 2117/01–15/13–18–0013 od 21. prosinca 2018. godine pravomoćne od 23. siječnja 2019. godine te Rješenja Općinskog suda u Dubrovniku pod posl.br. Z-7363/2019 i Z-5851/2020 kojim je proveden Prijavni list, Klasa: UP/-932–07/2019–02/303.
Vlasnicima/suvlasnicima navedenih nekretnina Grad Dubrovnik u skladu sa zakonskim odredbama, a sukladno Procjembenim elaboratima izrađenim od strane društva Supervision d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge, Split i Procjene naknade za tržišnu vrijednost nasada u koridoru izgradnje prometnice u obuhvatu zahvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko tehnološki blok Osojnik, stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta Tomislava Vitkovića, dipl.ing.agr., izrađeni u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koji se vodio pred Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije pod KLASOM: UP/I-943–04/20–01/148, daje slijedeću ponudu:
– za stjecanje prava vlasništva čest. zem. 3310/8 upisane u zk.ul. 147 k.o. Osojnik i to 393 m2, formirane od dijela čest.zem. 3310/1 k.o. Osojnik, tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta od sveukupno 20.800,00 kn uvećane za tržišnu vrijednost građevinskih poboljšica u iznosu od sveukupno 20.800,00 kn te naknade za vrijednost nasada u iznosu od sveukupno 2.369,34 kn, sveukupne vrijednosti u iznosu od 43.969,34 kn;
– za stjecanje prava vlasništva čest. zem. 3327/2 upisane u zk.ul. 147 k.o. Osojnik i to 1282 m2, formirane od dijela čest.zem. 3327 k.o. Osojnik, tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u iznosu od sveukupno 67.700,00 kn uvećane za tržišnu vrijednost građevinskih poboljšica u iznosu od sveukupno 28.000,00 kn te naknade za vrijednost nasada u iznosu od sveukupno 7.729,01 kn, sveukupne vrijednosti u iznosu od 103.429,01 kn;
– za stjecanje prava vlasništva čest. zem. 3326/2 upisane u zk.ul. 190 k.o. Osojnik i to 16 m2, formirane od dijela čest.zem. 3326 k.o. Osojnik, tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u iznosu od sveukupno 800,00 kn uvećane za tržišnu vrijednost građevinskih poboljšica u iznosu od sveukupno 900,00 kn te naknade za vrijednost nasada u iznosu od sveukupno 96,46 kn, sveukupne vrijednosti u iznosu od 1.796,46 kn;
– za stjecanje prava vlasništva čest. zem. 3310/5 upisane u zk.ul. 627 k.o. Osojnik i to 12966 m2, formirane od dijela čest.zem. 3310/2 k.o. Osojnik, tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u iznosu od sveukupno 685.000,00 kn uvećane za tržišnu vrijednost građevinskih poboljšica u iznosu od sveukupno 46.300,00 kn te naknade za vrijednost nasada u iznosu od sveukupno 16.914,18 kn, sveukupne vrijednosti u iznosu od 748.214,18 kn;
– za stjecanje prava vlasništva čest. zem. 3334/2 upisane u zk.ul. 650 k.o. Osojnik i to 707 m2, formirane od dijela čest.zem. 3334 k.o. Osojnik, tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u iznosu od sveukupno 37.400,00 kn uvećane za tržišnu vrijednost građevinskih poboljšica u iznosu od sveukupno 21.400,00 kn te naknade za vrijednost nasada u iznosu od sveukupno sveukupno 1.295,01 kn, sveukupne vrijednosti u iznosu od 60.095,01 kn.
Rok isplate navedenih naknada je 30 (slovima: trideset) dana od dana zaključenja nagodbe/kupoprodajnog ugovora.
Slijedom iznesenoga, pozivamo Vas da radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja dijela prava vlasništva predmetnih nekretnina i sklapanja kupoprodajnog ugovora odnosno nagodbe za gore navedene dijelove nekretnina koje ulaze u planirani zahvat u prostoru izgradnje prometnice u obuhvatu zahvata Urbanističkog plana uređenja ‘Tehničko tehnološki blok Osojnik’ pristupite u roku od 8 dana od dana objave ove ponude u dnevnom tisku te na službenim stranicama Grada Dubrovnika, odnosno najkasnije do 11. veljače 2021. godine u prostorije Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Zeljarica 1, III. kat, radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00.
S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koje su predmet ovog oglasa, a koji prihvate ponudu za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva Grad Dubrovnik sklopit će ugovor o kupoprodaji dijela nekretnina uz isplatu tržišne naknade utvrđene u ovoj ponudi.
Protekom roka objave ove ponude ista ima karakter dokaza da je Grad Dubrovnik kao korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnicima/suvlasnicima gore navedenih nekretnina pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja dijela prava vlasništva istih u smislu odredbi članka 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (’Narodne novine’, broj: 74/14, 69/17 i 98/19).

U Dubrovniku, 3. veljače 2021. godine.
Ponuditelj:
Grad Dubrovnik
Gradonačelnik
Mato Franković

Pročitajte još

HAZU Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u nekretnini

Dulist

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE natječaj za davanje u zakup parking prostora

Dulist

JAVNI NATJEČAJ Grad Dubrovnik

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija