Natječaji

NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Dubrovnika

Turistička zajednica grada Dubrovnika
Turističko vijeće
Dubrovnik, 24. prosinca 2019.

Na temelju članka 17. stavak 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj: 23/17., 72/17), članka 28. i 47. Statuta Turističke zajednice grada Dubrovnika, Odluke o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Dubrovnika od dana 23. prosinca 2019. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika raspisuje
NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Dubrovnika
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

I.

U skladu s odredbama članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.,
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik,
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
6. da poznaje rad na osobnom računalu.
Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

II.
Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kinje,
-ispunjenu suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine na Obrascu izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Dubrovnika.

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Dubrovnika objavljen je na web stranici Turističke zajednice grada Dubrovnika.

III.
Kandidati/kinje su uz Prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-životopis – vlastoručno potpisan, u izvorniku,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjereni preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
-dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova) (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
-prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka,
-dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
-ovjereni preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)1
-dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
-izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidat/kinji nije pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (ne stariji od 15 dana od dana objave ovog Natječaja);
-ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Dubrovnika. (dostupno na web stranici Turističke zajednice grada Dubrovnika).

IV.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:
Turistička zajednica Grada Dubrovnika
Brsalje 5
20 000 Dubrovnik
s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Dubrovnika i tjednom listu.

V.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (dokaze) navedene u Natječaju.
Nepotpune/neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu i potpunu/urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

VI.
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlana Natječajna komisija, koju imenuje Turističko vijeće.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Natječajna komisija, koja će nakon provedenog intervjua, Turističkom vijeću podnijeti prijedlog jednog ili više kandidata/kinja za direktora/icu Turističkog ureda i to u roku 15 dana od dana zaključenog Natječaja.
Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.
O imenovanju direktora/ice Turističkog ureda Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata u roku 15 dana od dana primljenog prijedloga Natječajne komisije.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Dubrovnika.
Turističko Vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Dubrovnika

1 NAPOMENA: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Pročitajte još

BLAGA DJELA Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

Poziv dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva HOTELI PLAT d.d.

Dulist

Poziv na predočavanje za nositelje prava na nekretnine na području grada Ploča

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija