Natječaji

NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih potpora i stipendija učenicima i studentima

Na temelju odredaba Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele jednokratnih potpora i stipendija učenicima i studentima Upravni odbor Zaklade Blaga djela odlukom od 4. listopada 2023. godine objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu jednokratnih potpora i stipendija učenicima i studentima

I. Za nastavnu godinu 2023/2024 Zaklada Blaga djela odobrit će:
a. do 35 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama;
b. do 15 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja studenata na javnim visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika;
c. do 15 stipendija za redovito školovanje učenika u srednjim školama i studenata na javnim visokoobrazovnim ustanovama izvan pod- ručja Grada Dubrovnika učenicima i studentima slabijeg imovin-
skog stanja;
d. do 10 stipendija za redovito školovanje studenata na javnim visokoobrazovanim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika na sveučilišnim studijima navedenim u točki VII.

II. Iznosi jednokratnih godišnjih potpora su:
• za učenike 398,17 €;
• za studente 530,89 €.

III. Iznosi stipendija su:
• 159,27 € mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili stu- dentskim domovima;
• 232,27 € mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

IV. Pravo na jednokratnu potporu pod točkom I. a) i b) mogu ostvariti učenici i studenti:
a. koji su državljani Republike Hrvatske;
b. koji s obitelji ili obiteljskim kućanstvom imaju neprekidno prebi­valište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
c. ako ukupni prihod po članu njihovog obiteljskog kućanstva u pret­hodnoj godini iz svih izvora ne prelazi 100% proračunske osnovice, odnosno 441,44 € mjesečno;
d. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili javno viso­koškolsko učilište u Gradu Dubrovniku;
e. koji nisu ostvarili potporu ili stipendiju kod nekog drugog davatelja.

V. Pravo na stipendiju pod točkom I. c) mogu ostvariti učenici i studenti:
a. koji su državljani Republike Hrvatske;
b. koji s obitelji ili obiteljskim kućanstvom imaju neprekidno prebi­valište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
c. ako ukupni prihod po članu njihovog obiteljskog kućanstva u pret­hodnoj godini iz svih izvora ne prelazi 100% proračunske osnovice, odnosno 441,44 € mjesečno;
d. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili javno viso­koškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske;
e. koji redovito pohađaju ili će pohađati javnu visokoškolsku ustanovu u inozemstvu;
f. koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog davatelja.

VI. Pravo na stipendiju pod točkom I. d) mogu ostvariti učenici i studenti:
a. koji su državljani Republike Hrvatske;
b. koji s obitelji ili obiteljskim kućanstvom imaju neprekidno prebi­valište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
c. ako ukupni prihod po članu njihovog obiteljskog kućanstva u pret­hodnoj godini iz svih izvora ne prelazi 170% proračunske osnovice, odnosno 750,45 € mjesečno;
d. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili javno viso­koškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske;
e. koji redovito pohađaju ili će pohađati javnu visokoškolsku ustanovu
u inozemstvu;
f. koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog davatelja.

VII. Znanstveni ili stručni studij:
1. Pravni fakultet – studij Pravo; studij Socijalni rad;
2. Medicinski fakultet – studij Medicine;
3. Stomatološki fakultet – studij Dentalna medicina;
4. Arhitektonski fakultet – studij Arhitektura i urbanizam;
5. Prirodoslovno-matematički fakultet – svi studiji;
6. Fakultet elektrotehnike i računarstva – studij Elektrotehnika i infor­macijska tehnologija, studij Računarstvo;
7. Fakultet strojarstva i brodogradnje – studij Strojarstvo, Brodogradnja, Mehatronika i robotika;
8. Farmaceutsko-biokemijski fakultet – studij Farmacija, Medicinska
biokemija;
9. Građevinski fakultet – studij Građevinarstvo;
10. Sveučilišni studij – Sestrinstvo; Fizioterapija;
11. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – studij Rehabilitacija, Logo­pedija, Socijalna pedagogija;
12. Filozofski fakultet – studij Psihologija; Sociologija, Jezici i književ­nost, Pedagogija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje;
13. Učiteljski studij.

VIII. KRITERIJI
Prijava na natječaj (ZA SVE KATEGORIJE) sastoji se od ispunjavanja propisanog Prijavnog obrasca za dodjelu jednokratne potpore ili stipendije (objavljeni na web stranici Zaklade) uz koji je nužno priložiti i dodatnu dokumentaciju:
• privolu za obradu osobnih podataka (objavljenu na web stranici Zaklade);
• preslik domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva;
• preslik rodnog lista;
• potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve čla­nove obiteljskog kućanstva;
• potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove obiteljskog kućanstva za 2022. godinu;
• za paušalne obrtnike knjigu prometa i obrazac PO-SD za prethodnu
godinu;
• za obrtnike knjigu prometa i obrazac P-PPI za prethodnu godinu;
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene čla­nove – ne starija od 30 dana;
• za srednjoškolce – potvrdu srednje škole o statusu redovnog učenika;
– za studente prve godine presliku svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja, presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole i potvrdu o upisu;
– za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani u taj studij ili (ako se radi o diplomskom studiju) na neki od preddiplomskih studija, potvrdu javnog visokog učilišta o upisu u narednu studijsku godinu, prosjek ocjena prethodne studijske godine koja mora sadržavati ECTS bodove i prosječnu ocjenu polo­ženih ispita – ispunjena na propisanom obrascu i potpisana ovje­rena od visokog učilišta.

Dodatna dokumentacija za kategorije I a, I b i I c:
• rješenje Zavoda za socijalni rad Dubrovnik o socijalnom polo­žaju (statusu) obiteljskog kućanstva kandidata (ukoliko takvo rje­šenje postoji);
• potvrdu, u slučaju da član obiteljskog kućanstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje;
• potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog kućanstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi;
• potvrdu Zavoda za socijalni rad ukoliko član obiteljskog kućan­stva prima osobnu invalidninu ili tuđu njegu i pomoć.

Isprave o socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest mjeseci. Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipen­dist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

IX. UPUTE ZA PRIJAVU
Prijave s prilozima upućuju se osobno ili preporučenom pošilj­kom na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, s napomenom ‘natječaj za jednokratne potpore i stipendije’. Krajnji rok za dostavu prijave je 31. listopada (utorak) 2023. godine.

Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da su pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti.

S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

Nakon što Upravni odbor Zaklade, primjenjujući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipen­dije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

Broj: 2023–00044–100004–000004

Dubrovnik, 11. 10. 2023.

Upravitelj
Branko Bazdan

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist