Natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

MATICA HRVATSKA, Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb, OIB: 79893058381
objavljuje
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Matice hrvatske, i to:

  • poslovni prostor u prizemlju čest.zgr. 1538 z.ul. 646 KO Dubrovnik, na adresi Paska Miličevića 4, površine 32,42 m2, upisanog kao 2. suvlasnički udio s neodređenim omjerima – ETAŽNO VLASNIŠVO (E-2), z.ul. 646. KO Dubrovnik

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, počevši od 1. veljače 2020.
Zakupljeni prostor ne smije se davati u podzakup.
Poslovni prostor opremljen je priključkom za električnu energiju.
Poslovni prostor nije opremljen priključkom na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu.

II.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Predmetni poslovni prostor biti će moguće pregledati dana 07.01.2020., 08.01.2020. i 09.01.2020.u vremenu od 13:00 do 14:00.

Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Zakupnik je dužan održavanje i čišćenje prostora obavljati o svom trošku.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost zakupodavca).

III.

U iznos mjesečne zakupnine nisu uračunati režijski troškovi koje se zakupnik obvezuje sam plaćati.

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec.

Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

IV.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

V.
Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

A.
PONUDU u kojoj mora biti navedeno:
– naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik),
– tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),
– broj poslovnog računa/IBAN,
– kontakt osoba ponuditelja,
– adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa
– navod o prethodnom iskustvu u obavljanju djelatnosti te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena).
Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

B.
Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

C.
Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu.

D.
Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.

E.
Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

F.
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

G.
Dokaz o bonitetu: BON 1 I BON 2 za pravne osobe, a BON 2 i potvrdu o dohotku za fizičke osobe.

VI.

Pisana prijava s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: MATICA HRVATSKA, Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 ZAGREB, s naznakom “Ne otvarati  – prijava za zakup poslovnog prostora”, najkasnije do 15. siječnja 2020. do 15 sati.

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Matica hrvatska zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

VII.

Odobrani natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od izvršnosti Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu i izdati zadužnicu u svrhu osiguranja potraživanja zakupodavca na iznos prema odabiru zakupodavca.

Pročitajte još

BLAGA DJELA Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

Poziv dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva HOTELI PLAT d.d.

Dulist

Poziv na predočavanje za nositelje prava na nekretnine na području grada Ploča

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija