Aktualno

KAD ĆE NOVI GUP? Do javne rasprave još je nekoliko mjeseci ozbiljnog rada

GRUZ LUKA FRAPA001

U prostornom i urbanističkom planiranju nezahvalno je govoriti o konkretnim datumima, s obzirom na to da su naši postupci vrlo složeni i zahtjevni, te ovise o nizu javnopravnih i drugih tijela i institucija koji svojim mišljenjima i očitovanjima sukladno Zakonu sudjeluju u postupku. Pred svima koji su uključeni u postupak ovih Izmjena i dopuna još je nekoliko mjeseci ozbiljnog i vrlo intenzivnog rada prije objave javne rasprave – ističu iz Grada Dubrovnika na pitanje kad se može očekivati nacrt dugoočekivanih sveobuhvatnih izmjena prostorno-planske dokumentacije Dubrovnika. Podsjetimo, ugovori za izradu sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostorno planskih dokumenata, Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš navedenih planova potpisani su sredinom rujna prošle godine. Tada je rečeno kako bismo gotove dokumente trebali dobiti u dvije godine.
—Naša očekivanja su velika i vjerujem da ćemo sve napraviti u zadanim vremenskim okvirima, na zadovoljstvo naših sugrađana koji s nestrpljenjem očekuju izradu novog GUP-a i PPU-a. Dva su cilja ovih dokumenata: zaštititi i gledati naprijed – rekao je tom prigodom gradonačelnik Mato Franković.

Što su ciljevi zahtjevniji, procedura je složenija
Zanimalo nas je stoga u kojoj je danas fazi izrada ovih izuzetno važnih prostorno planskih dokumenata. Iz Gradske uprave naglašavaju prvenstveno kako je postupak izrade prostorno-planske dokumentacije strogo definiran Zakonom o prostornom uređenju kojim se detaljno određuje procedura izrade i donošenja prostornog plana. Što su ciljevi i programska polazišta za izradu zahtjevniji, ističu dalje, to je i procedura složenija i dugotrajnija, ponajprije zbog velikog broja javnopravnih tijela i drugih dionika koji sudjeluju u postupku.
— Odlukama o izradi Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika detaljno su propisani ciljevi i programska polazišta, a navodi se i popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih stručnih dokumenata u skladu s kojima se planovi izrađuju. Među svima njima kao osobito važne treba istaknuti Konzervatorsku podlogu za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika, Krajobraznu studiju za administrativno područje Grada Dubrovnika te Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovnikom. S obzirom na to da je jedan od temeljnih ciljeva ovih izmjena i dopuna pomiriti vrlo složene zahtjeve za zaštitom graditeljskog nasljeđa i kulturno-povijesne baštine, a pritom osigurati temeljne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj i širenje grada, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša je kao Nositelj izrade dodatno od Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u međuvremenu naručio izradu sociološke studije s demografskom analizom koja će se koristiti kao stručna podloga u izradi ovih izmjena i dopuna – objašnjavaju iz Gradske uprave.

Prva faza zaključena početkom godine
Prva faza postupka zaključena je početkom ove godine, a uključivala je nužno potrebne i zakonski propisane tehničke predradnje na prilagodbi i usklađivanju svih podloga novim koordinatnim sustavima u kojima se izrađuju prostorni planovi, uz paralelne dopune digitalnom katastarskom planu. Konkretno, sve je važeće grafičke prikaze najprije bilo potrebno precrtati u novi sustav i na nove podloge, što je zbog razine detalja bio izrazito zahtjevan tehnički zadatak. U međuvremenu je Upravni odjel ponovno pozvao više od 70 javnopravnih tijela (državnih, županijskih i lokalnih tijela, tvrtki, ustanova i institucija) na dostavu svojih zahtjeva, prijedloga i inicijativa za izradu i unaprijeđenje planova, a do 30. studenog 2022. zaprimljen je ukupno 451 zahtjev fizičkih i pravnih osoba kojima se traže partikularne izmjene i dopune. Uslijedila je analiza svih stručnih podloga, zahtjeva javnopravnih tijela, kao i zahtjeva i inicijativa fizičkih i pravnih osoba. Okončanjem i verifikacijom te prve faze, započela je izrada preliminarne koncepcije koja bi trebala biti zaključena tijekom mjeseca srpnja – objasnili su dosadašnji tijek izrade. Napomenuli su i da cjelokupni postupak prati i izrada Strateških studija procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna ovih planova. Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa, a nakon svih prethodno provedenih procedura, donesena je Odluka o sadržaju Strateških studija te je provedena analiza stanja sastavnica okoliša i ostalih okolišnih čimbenika.

Sudjelovanje javnosti
Koji se još posao treba odraditi do izrade nacrta prijedloga prostornih planova, pitali smo dalje.
—Nakon očitovanja Savjeta za urbanizam i verifikacije preliminarne koncepcije započet će izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a za potrebe izrade Strateških studija procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna planova, odnosno analize utjecaja Izmjena i dopuna uz propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja. Potom slijedi rad posebnog povjerenstva koje je sastavljeno od predstavnika različitih javnopravnih tijela koji trebaju ocijeniti cjelovitost i stručnu utemeljenost predmetnih studija. Sukladno smjernicama povjerenstva, a sve kako je propisano zakonskim i podzakonskim propisima, strateške će studije biti potrebno dopuniti te na osnovu toga i Nacrte prijedloga Izmjena i dopuna planova za potrebe utvrđivanja prijedloga za javnu raspravu – odgovor je iz Gradske uprave. U nekoliko se navrata dosad isticalo kako je Grad Dubrovnik prvi grad u Hrvatskoj koji je u izradu prostornoplanske dokumentacije izravno uključio građane i njihove predstavnike u gradskom kotarima i mjesnim odborima. Zainteresiranim građanima pružila se i mogućnost ispunjavanja anketnog upitnika kako bi dali svoj prilog participaciji javnosti u pripremi sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Što se time htjelo postići, pitali smo.
—U skladu sa Zakonom utvrđenim ciljevima i načelima prostornog uređenja, posebice načelom javnosti i slobodnog pristupa podatcima i dokumentima značajnima za prostorno uređenje, Grad Dubrovnik je početkom travnja pozvao javnost na uključivanje u proces participacije pri izradi Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a. Participacija javnosti zbog svoje važnosti u složenom procesu izrade prostornih planova osmišljena je kao proširenje zakonski određenih elemenata (poput javne rasprave), tj. kao dodatni proces prikupljanja relevantnih podataka. Cilj participacije javnosti jest pravovremeno informiranje, prikupljanje i uvrštavanje stavova i potreba te identificiranje problema u prostoru prepoznatih od strane stručnih i lokalnih dionika u prijedloge Izmjena i dopuna planova. Ovakav participativni proces koji se provodi kao dio sociološke studije svojevrsna je novina i nadstandard u Republici Hrvatskoj u pristupu i načinu izrade ovako kompleksnih prostorno-planskih dokumenata, budući da se njime stručna i zainteresirana javnost u najranijoj fazi izravno uključuje u postupak izrade prostornih planova – naglasili su iz Grada Dubrovnika.

Sociološka studija
Objasnili su i kako je participativni proces podijeljen u tri dijela. U prvome su se prikupljali stavovi stručnjaka iz različitih relevantnih znanstvenih disciplina i s iskustvom rada na određenim prostornim aspektima relevantnim za Grad Dubrovnik (konzervatorskim, demografskim, geografskim, prometnim…) i to na nacionalnoj i na lokalnoj razini. U drugom dijelu prikupljeni su stavovi organizacija civilnog društva i lokalne samouprave (gradskih kotara i mjesnih odbora), dok se treća faza koja se odnosi na prikupljanje stavova opće zainteresirane lokalne javnosti provodi preko anketnog upitnika koji su pozvani ispuniti svi zainteresirani punoljetni građani s područja grada Dubrovnika. Upitnik sadrži različita pitanja na temu lokalnog identiteta, kvalitete života, dostupnosti različitih sadržaja, osjećaja sigurnosti, zelene infrastrukture i slično, a sve u cilju prikupljanja relevantnih podataka na znanstvenoj razini za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a. S obzirom da je javnost uključena u cijeli ovaj proces, pitali smo i jesu li se već sad iznjedreni određeni zaključci, odnosno prijedlozi.
— Prva dva dijela participativnog procesa iskristalizirala su vrlo jasne stavove po brojnim pitanjima te čine čvrsto znanstveno i stručno uporište na kome stručni izrađivači grade preliminarnu koncepciju. Ponajprije se to odnosi na teme iz područja strateškog i provedbenog planiranja, odnosa prema stručnim podlogama, smjerovima širenja grada i prometnoj infrastrukturi, gospodarskom razvoju, kulturno-povijesnom i graditeljskom nasljeđu… Pritom su od osobitog značaja bili sastanci i fokus grupe s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, koji su se vrlo aktivno uključili u postupak i u više navrata dostavljali svoje prijedloge i primjedbe za unaprijeđenje stanja u prostoru. No, participativni proces dio je sociološke studije koju izrađuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te će njeni rezultati biti javno predstavljeni i dostupni na službenim stranicama Grada Dubrovnika nakon službene verifikacije preliminarne koncepcije – zaključuju na ovu temu iz Grada Dubrovnika.

Objavljeno u tiskanom izdanju 12. srpnja 2023.

Pročitajte još

POVEĆANA SREDSTVA ZA KULTURU Raspisan poziv za predlaganje kulturnih programa za 2025. godinu

Dulist

VELIKI INTERES GRAĐANA U tjedan dana provjereno preko 120 tisuća računa

Dulist

[FOTO] TKO SE GLISIRA I VOZI BEZ DOZVOLE Evo kako nam je bilo s Lučkom kapetanijom u akciji

Maris Guca