Grad

JE LI STIGLO VRIJEME ZA REALIZACIJU? Radeljević i B2 kapital predlažu novo prometno rješenje za ‘dubrovački Manhattan’

Zagrebačka banka je još 2018. godine tvrtki B2 kapital prodala ‘paket’ kreditnih potraživanja prema građa­nima i tvrtkama teškim 1,8 milijardi kuna, a među njima je i kreditno potra­živanje tvrtke Radeljević d.o.o., koja je kao dio Instituta IGH trebala u Dubrov­niku realizirati projekt ‘dubrovačkog Manhattana. Riječ je, podsjetimo, o projektu poslovno-stambenog kom­pleksa u prostoru bivše tvornice ulja Radeljević. No, do danas njegova reali­zacija stoji u ladicama iako su još kra­jem 2012. godine javnosti predstavljeni radovi za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ovog kompleksa, a kao rok za završetak radova jedno se vrijeme spominjao kolovoz 2013.
Od Garaže do Radeljevića
Zanimljivo je kako su i tvrtka Radelje­vić i B2 kapital, koji je još 2017. godine preuzeo potraživanje Privredne banke Zagreb (PBZ) vezano uz javnu garažu na Ilijinoj Glavici, podnijeli putem opunomoćenika primjedbe na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, koje su pred usva­janjem. Predložili su, naime, koncept alternativnog rješenja prometnog povezivanja kompleksa Radeljević na uličnu mrežu izvan Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas.
Kako se navodi u izvješću o jav­noj raspravu izmjena i dopuna PPU-a, predloženi način priključenja na postojeću i planiranu uličnu mrežu ​olakšao bi i ubrzao realizaciju građevina i sadržaja planiranih na zemljištu tvrtke Radeljević. Po ovome bi se dalo zaključiti kako se ipak planira krenuti u investiciju koja je svojevremeno bila procijenjena na 90 milijuna eura.
Inače, u svom prijedlogu Radelje­vić d.o.o. i B2 kapital, ističu kako bi se predloženim konceptom alternativnog prometnog rješenja razmatrala vari­janta kojom bi se prometna veza kom­pleksa Radeljević ostvarila na posto­jeću i planiranu uličnu mrežu i preko zemljišta tvrtke Radeljević na sjevernoj strani obuhvata UPU-a.
Uvjeti za bržu realizaciju
Stvorili bi se uvjeti, smatraju, brže realizacije zahvata u obuhvatu UPU-a sukladno stanju vlasništva, ali u konačnici bi oba vlasnika, i Radeljević i Libertas, ali i sam Grad dobili kvali­tetno rješenje prometnih tokova i pro­metnih priključaka. Nadalje, smatraju kako bi se ovim rješenjem akceptirala prometna vizija Grada iz elaborata ‘Riva Gruž’ uključivanjem planiranog kolnog tunela u dokumentaciju za izgradnju u kompleksu Radeljević.
Predlaže se, naime, da investitor pri­lagodi buduću projektnu dokumenta­ciju priključenju na kotu postojeće ulice, ali obvezno i priključenju na tuneliranu trasu odnosno na priklju­čenje na deniveliranu prometnu povr­šinu na razinu -1. Smatraju i kako bi se alternativnim rješenjem omogućila etapnost i faznost gradnje kako gra­đevina u obuhvatu UPU-a tako i pro­metnica u, uz i izvan obuhvata UPU-a, uključivo deniveliranu prometnu povr­šinu na razini -1.
— Predloženim etapnim rješenjem ostvarilo bi se priključenje na posto­jeću uličnu mrežu u prvoj etapi na nivou terena, a nakon izgradnje tunela priključenje deniveliranim priključ­kom kompleksa Radeljević (odno­sno obuhvata cijelog UPU-a) na trasu tunela/denivelirane prometne povr­šine na razini -1. Priključak na terenu bi se zadržao samo za interventna vozila. Olakšao bi se i pristup u zonu UPU iz svih današnjih smjerova pro­meta u kontaktnom prostoru. Formi­rao bi se otvoreni kružni tok na deni­veliranoj prometnoj površini na razini -1, s vizualnim kontaktom prema povr­šinama na koti 0. Kružni tok predlažu locirati u zoni križanja Vukovarske ulice, Obale Stjepana Radića, Lapad­ske obale, Ul. dr. Ante Starčevića, a radi složenosti prometnih tokova i poželj­nog skraćivanja putovanja, odnosno poradi rasterećenja prometne mreže. U konačnici bi se na njega priključio i kompleks Radeljević odnosno obuhvat UPU-a Radeljević-Libertas.
No, njihov prijedlog nije prihvaćen, odnosno dano je obrazloženje kako isti nije predmet izmjena i dopuna Prostro­nog plana uređenja.
— Razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPU definirani su Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. Kao pred­met izmjena i dopuna nisu navedene korekcije prometnih rješenja (osim onih prozvanih Odlukom) – navodi se u izvješću o javnoj raspravi.
blank
I Pemo tražio reviziju uvjeta
Svakako treba podsjetiti kako Urbani­stički plan uređenja Radeljević-Liber­tas obuhvaća i investiciju vlasnika Pema Lovorka Miloševića na prostoru bivše Libertasove Remize. Upravo radi realizacije tog projekta Milošević je nedavno zatražio revidiranje uvjeta, odnosno izmjene ovog prostorno-plan­skog dokumenta.
— Uvidom u stanje na terenu i ana­lizom dostupne dokumentacije utvr­đeno je kako je lokacija zone ‘Liber­tas’, za koju investitor iskazuje interes, degradirana i relativno zapuštena. Sukladno Zakonu o prostornom uređe­nju, odluku o izradi prostornog plana lokalne razine donosi predstavničko tijelo po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zako­nima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode temeljem čega je proveden prethodni postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Izmjena predmetnih izmjena i dopuna podrazumijeva izmjenu i dopunu tek­stualnog dijela – Odredbi za provođe­nje te grafičkog dijela važećih planova, u svim odnosnim dijelovima vezano za predmetnu lokaciju. Potrebne izmjene važećih planova odnose se na zone planske oznake vrste M2 i K4, rješava­nje prometne mreže pristupa i komu­nikacije unutar zone te druge izmjene u svrhu osiguranja planskih predu­vjeta od interesa za Grad Dubrovnik – objasnili su nedavno na ovu temu iz Grada Dubrovnika. Naveli su tada i kako postoji nekoliko razloga za pokre­tanje izrade predmetnih izmjena pla­nova, kao što je potreba za program­skom promjenom sadržaja postojeće planirane zone ‘Libertas’, izmjena planskih rješenja te promjene u tekstu­alnom i grafičkom dijelu za navedenu lokaciju, a s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju poslovno-turističko–stambenih sadržaja, ali i revidiranje planiranog i implementa­cija novog prometnog rješenja pristupa lokaciji ‘Libertas’ kao i prometnog rje­šenja unutar zone ‘Libertas’, a s ciljem stvaranja povoljnih planskih predu­vjeta od interesa za Grad Dubrovnik radi uklapanja u prometno rješenje Intermodalnog prometnog projekta Grada Dubrovnika. Uz to, tu je i pobolj­šanje i usklađenje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rje­šenjima utvrđenim prostornim plano­vima šireg područja i pozitivnim propi­sima, utvrđivanje uvjeta gradnje novih građevina sukladno konzervatorskim smjernicama u odnosu na zaštitu okol­nog područja, ali i ukidanje alterna­tivne trase (koridor za istraživanje), a koja se nastavlja na cestu oznake pre­sjeka C2 unutar obuhvata UPU-a ‘Rade­ljević-Libertas’ i koja je po važećoj pro­storno-planskoj dokumentaciji trebala prolaziti trasom povijesnih vrtova.
— U izradi je prometno rješenje pri­stupa zoni Libertas s Vukovarske ulice. Po utvrđivanju zadovoljavajućeg rje­šenja izradit će se konačni prijedlog Odluke o izradi predloženih izmjena čijim usvajanjem na Gradskom vijeću se formalno pokreće postupak izrade izmjena i dopuna važećih prostornih planova, a po potrebi će se ponovno provesti prethodni postupak sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode – naveli su krajem lipnja prošle godine u odgovoru za DuList iz Grada Dubrovnika.

B2 Kapital u Hrvatskoj od 2013.
Norveški B2 Holding ASA u Hrvatskoj je 2013. godine osnovao podružnicu, tvrtku B2 Kapital d.o.o. Na svojim se službenim stranicama predstavljaju kao tvrtka koja ‘donosi na hrvatsko tržište norveški model pružanja cjelovitih financijskih usluga u naplati i upravljanju potraživanjima’.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 3. veljače 2021.

Pročitajte još

ROKO JEZIČAC NA VAGI! HDZ-u 7 mandata. Kako su prošli ostali?

Dulist

Mato Franković: Nesporno je da je moja pobjeda u prvom krugu ogromna

Dulist

PREBROJANI GLASOVI Franković i Vićan u drugom krugu!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija