Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za gospodarenje
imovinom, opće i pravne poslove

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 58.–79. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ br. 6/22) i čl. 48. Statuta Grada Dubrovnika (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ br. 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika

Članak 1.

Predmet natječaja je prodaja nekretnine zemljišnoknjižne oznake k.č.zgr. 1984 upisane u zk.ul. 650 k.o. Dubrovnik, odnosno k.č.zem. 4014 k.o. Dubrovnik, i to opisane kao 7. suvlasnički dio s neodređe­nim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) lijeva polovica podkrovlja baš kako je odijeljeno postojećom drvenom pregradom a sastoji se od kuhinje i spreme sve jedna prostorija u čest. zgr. 1984 uz odgovara­jući suvlasnički dio cijele nekretnine, površine 28,46 m2, po početnoj cijeni od 93.500,00 EUR-a (slovima: devedesettritisućeipetstoeura), odnosno 704.000,00 kuna (slovima: sedamstočetiritisućekuna).

Članak 2.

Osim kupoprodajne cijene kupac snosi troškove postupka, porez i pristojbe te trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 752,50 eura odnosno 5.669,71 kuna.

PODNOŠENJE PONUDA

Članak 3.

Ponude i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekret­ninu u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku ‘ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE S TOČNOM OZNAKOM NEKRET­NINE – NE OTVARAJ’.

Članak 4.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave Javnog natječaja za podnošenje ponuda za kup­nju nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, prizemlje, web stranici Grada Dubrovnika, odnosno objave javnog natječaja u javnom glasilu.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Povjerenstvo za otvaranje ponuda otvara pristigle ponude na javnoj sjednici. Obavijest o mjestu i vremenu otvaranja ponuda objavit će se na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju ‘VIĐENO – KUPLJENO’.
Prostorno planski uvjeti dostupni su na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr, a zemljišnoknjižni i katastarski podatci u javnim očevidnicima.

Članak 6.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stje­canja nekretnina.
U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj izričito suglasan da Grad Dubrovnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikuplja­nja ponuda u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju dužni su položiti jamče­vinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekret­nine za koju se natječu.
Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj, na žiro račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., HR 3524070001809800009, model: HR 68, s pozivom na broj: 7706-OIB-5, uz oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponudite­ljima čije ponude ne bude prihvaćene, uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamatu za razdoblje od nje­zine uplate do isplate.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponudite­lja otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaća­nju niti jedne ponude.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio naj­višu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu predmetnu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
U slučaju da pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nado­punu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 9.

Zaključak Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrov­nika, o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za predmetnu nekretninu dostavit će se ostalim ponuditeljima.
Ukoliko je predmetna nekretnina zaštićena kao kulturno dobro nakon izbora najpovoljnijeg ponuditelja ista će se po ponuđenoj cijeni sukladno članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (’Narodne novine’ br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 102/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21., 114/22.) ponuditi pravom prvokupa Dubrovačko nere­tvanskoj županiji i Republici Hrvatskoj.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Gradu Dubrovniku. U suprotnom Grad Dubrovnik nije vezan odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu je izabrani ponuditelj dužan u cijelosti uplatiti u korist Proračuna Grada Dubrovnika u roku koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ako izabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupopro­dajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

Članak 10.

Grad Dubrovnik zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnina u svako doba prije potpisivanja Ugovora. U slučaju da Grad Dubrovnik odustane od prodaje nekretnine izvršit će se povrat uplaćene jamče­vine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

SADRŽAJ PONUDE

Članak 11.

Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, OIB, sjedište odnosno adresu ponuditelja, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u eurima koju je kupac dužan jednokratno platiti te redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena.

Uz ponudu se prilaže:

1. domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
2. domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvatke iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe)
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10 % vrijedno­sti naznačene početne kupoprodajne cijene na račun Grada Dubrovnika otvoren kod OTP banke d.d., broj računa IBAN: HR3524070001809800009, model HR 68, s pozivom na broj: 7706- OIB-5, svrha doznake: jamčevina, u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, primatelj: pro­račun Grada Dubrovnika
5. OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona, fax, e-mail adresa), te naziv banke i broj IBAN računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude
6. potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Dubrovnika izdanu od nadležnog upravnog odjela Grada Dubrov­nika, ne stariju od 30 dana.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 12.

Sve druge potrebne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Zeljarica 1, 20 000 Dubrovnik, na telefon 020/351–813 svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati ili putem e-maila: gospodarenjeimovinom@ dubrovnik.hr.

GRADONAČELNIK
Mato Franković

Pročitajte još

BLAGA DJELA: JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih potpora i stipendija učenicima i studentima

Dulist

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama na javni uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

Dulist