Grad

JAVNA RASPRAVA O UPU SUĐURAĐ Šipanci će dobiti novi parking, luku s 45 vezova, benzinsku pumpu…

Javno izlaganje i javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ održana je ovog četvrtka u Velikoj vijećnici, a izlaganje se moglo pratiti i online. Danka Grbac Nikolac ispred izrađivača plana tvrtke Urbanizam d.o.o. istaknula je kako je Odlukom o izradi UPU-a promijenjen obuhvat definiran UPU-om Grada Dubrovnika tako da su UPU Suđurađ i UPU Suđurađ-zona Poslovne namjene spojeni u jedan radi gospodarskog razvoja i međusobnog utjecaja.

Razlozi pokretanja izrade UPU-a, naglasila je Grbac Nikolac, rješavanje je osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture, omogućavanje infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova, zatim razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina i drugih objekata, oživljavanje otoka kroz održivi razvoj gospodarstva, turizma i poljoprivrede, utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, razrada i prostorna organizacija različitih tipova luka i pomorskog prometa, sukladno PPU te njihovo usklađenje s potrebama stanovništva, sigurnosnim čimbenicima i zaštite krajolika i prirode. Za UPU Suđurađ, istaknula je Grbac Nikolac, nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Benzinska pumpa, luka nautičkog turizma…

Za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ izrađeno je i Maritimno rješenje za izradu UPU-a naselja Suđurađ, konzervatorska podloga za UPU naselja Suđurađ i krajobrazna studija kao podloga za izradu UPU-a Suđurađ.

-Unutar obuhvata Plana određene su i razgraničene zone različitih namjena. Unutar građevinskog područja naselja to je mješovita namjena, pretežito stambena, vile u zelenilu, javna i društvena namjena, zdravstvena, predškolska i školska, vjerska, gospodarska-poslovna namjena, pretežito uslužna, sportsko-rekreacijska namjena na kopnu/u moru, kupališta, javne zelene površine, igralište, zaštitne zelene površine, groblje, površine infrastrukturnih sustava. Izvan građevinskog područja naselja imamo sportsko-rekreacijsku namjenu na kopnu/u moru, zaštitne zelene površine i površine infrastrukturnih sustava – iznijela je Grbac Nikolac.

-Sve prometnice unutar unutar obuhvata Plana potrebno je izgraditi i rekonstruirati sukladno planskim rješenjima ovog Plana. Pri gradnji novih cesta i/ili njihovih dionica te rekonstrukciji postojećih obvezno je očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzidima, usjecima i nasipima. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena, obvezno je sanirati nasipe, usjeke i podzide. Ovim planom omogućuje se rekonstrukcija postojeće glavne ceste u profil A-A. Što se tiče rješavanja prometa u mirovanju, potrebno je osigurati parkirališna mjesta sukladno normativima. Nije dozvoljeno zadovoljavanje nedostajućeg broja parkirališnih mjesta uplatom temeljem posebne odluke Grada Dubrovnika. Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeće javno parkiralište uz luku otvorenu za javni promet, planirano javno parkiralište u središnjem dijelu građevinskog područja naselja Suđurađ. Po pitanju pomorskog prometa, planirana je morska luka posebne namjene-luka nautičkog turizma županijskog značaja Suđurađ. U varijantnom rješenju 1 predviđena je realizacija isključivo morske luke otvorene za javni promet, a u varijanti 2 realizacija morske luke otvorene za javni promet s benzinskom postajom morske luke posebne namjene-luke nautičkog turizma. Kapacitet luke ovim je Planom, zbog osjetljivosti područja u smislu prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti naselja i uvale Suđurađ, smanjen sa 100 na 49 vezova – iznijela je Grbac-Nikolac.

‘Uvala je premala za pumpu’

Nakon izlaganja krenula je i javna rasprava o prijedlogu plana. Za raspravu se javio Teofil Bogdan istaknuvši kako bi bilo dobro maknuti pumpu iz luke Suđurađ jer je uvala premala te smatra da bi bilo jako štetno za nju kada bi počeli dolaziti brodovi točiti gorivo. Druga primjedba odnosila se na to što na Suđurđu ovim planom nije omogućen robinzonski turizam.

-Puno bi bolja ideja bila da pumpa bude u Brsečinama jer će se tamo graditi trajektno pristanište – istaknuo je Bogdan.

-Uvažavamo vašu primjedbu o pumpi, u prvom varijantnom rješenju nje nema. Što se tiče robinzonskog turizma u maslinicima, unutar obuhvata ovoga plana ne postoje poljoprivredne površine. To što vi želite treba riješiti UPU-om Grada Dubrovnika koji propisuje uvjete gradnje – odgovorila mu je Grbac Nikolac.

‘Apsurdno je da dalekovod siječe prostor’

Branka Martinović Vuković iznijela je niz primjedbi. Naglasila je da je kao vlasnicu nekretnina u Suđurđu veseli izrada ovog UPU-a.

-Imam primjedbe na podatke iz konzervatorske podloge. Nije korištena dokumentacija dr. Nade Grujić. Dogodilo se da neke izrazito vrijedne objekte koji su postojali i postoje nemamo navedene, a nije prepoznato što je to Suđurađ. Granica obuhvata je s kraja 15. i 16. stoljeća, građevinsko područje bilo je ono brodogradilišta u Suđurđu, a to nigdje ne vidimo. To su orsan, kelone i drugi dijelovi tog naselja koji su bili vezani za brodogradilište. Veliki dio naselja prema jugu pa i moj objekt nije evidentiran. Riječ je o 10 do 12 objekata koji nisu obhvaćeni. Jako je važno da se očuvaju ta naselja urbanog graditeljskog stila – istaknula je Martinović Vuković.

Smatra kako u povijesnom dijelu Suđurđa nisu primjereni ravni i ozelenjeni krovovi te da su teško izvedivi zbog terena.

-U zoni gospodarskoj se izričito u planu kaže ravni krovovi, mislim da na tom području mogu biti ravni samo djelomično, ali ne i izričito. Velike su oborine tamo, mora biti i kosi krov, to je u tradiciji gradnje. Najviše me smetaju planovi infrastrukture. U odnosu na planirane prometnice neprihvatljiv mi je ulaz ceste do sv. Duha prema objektu Toma Stjepovića Skočibuhe. Cesta je imanentna tom prostoru i apsurdno je da se ispod ljetnikovca Getaldi radi cesta širine 4 metra, treba ostati takva kakva jest. Tu se planira i parkiralište koje mislim da nije potrebno. Brine me trafostanica centar koja je planirana unutar ljetnikovca Skočibuha, to je neprihvatljivo. Trasa podzemnog dalekovoda iz pravca orsana ide prema jugu i prolazi pored drugog vrijednog ljetnikovca, prolazi i preko moje parcele. Apsurdno je da se sječe teren kada postoje stare ulice kojima se može provesti. U odredbama za izrgradnju smeta me jer idete na namjenu M1, a izbjegavate S. Uvjetujete da 51 posto mora biti stambena namjena, a 49 poslovni prostor. Ljudima to smeta zbog poreza. Brine me i da se 70 posto ukupne građevinske parcele može iskoristiti kao podzemne etaže – rekla je Branka Martinović Vuković.

‘Podrumske etaže moraju pratiti objekt’

Danka Grbac Nikolac odgovorila joj je kako planom nije predviđena nova prometnica, već da je riječ o komunikaciji u prostoru koja već postoji. Omogućena je njezina rekonstrukcija.

-Kolno-pješačke površine mogu biti uže ukoliko se osigura mjesto za mimoilaženje vozila. Što se tiče parkinga u centralnom dijelu, tamo smo prepoznali prostor koji je izgledao kao nelegalno parkiralište te smo vidjeli njegovo rješenje u uređenju parkinga. Konzervatorska dokumentacija je izrađena i opsežna je. Što se tiče ravnih krovova, osobito za gospodarske zone, ta odredba je proizašla iz Krajobrazne studije koja želi da se veliki gospodarski objekti uklope u prostor. Zatim, nije namjera da trafostanica bude unutar ljetnikovca, položaj infrastrukture je simboličan u planovima. Što se tiče planiranja dalekovoda koji sječe prostor, kroz plan je ideja da nova i planirana infrastruktura prati i planirane javne površine i da se kablira. Taj konkretan kabel iz plana je šireg područja, ali svakako da se to može još jedanput provjeriti. Što se tiče primjedbe o izbjegavanju stambene namjene, nju ne uvjetujemo planom. Podrumske etaže propisali smo vrlo detaljno kao i uvjete za iskop koji mora biti kaskadni te pratiti objekt ako je na kosom terenu te može biti u visini maksimalno jedne etaže. Ribarski vezovi predviđeni su u luci za javni promet. Pažljivo smo promatrali kapacitet vale – naglasila je Grbac Nikolac.

Teofil Bogdan ponovno se javio za riječ te naglasio da bi bilo interesantno za ribare kada bi se mogli zaštititi njihovi brodovi lukobranom u četvrtoj vali jer za juga ‘ne mogu opstati’ na Suđurđu.

-Što se tiče parkinga kraj Getaldića, predložili smo ga jer je tamo predviđeno da će biti napravljeno dječje igralište. Roditelji će doći s nekim autom pa ga moraju negdje moći i ostaviti, to nam je bilo logično – rekao je Bogdan te pitao hoće li biti dovoljno da postojeća cesta dođe do kuće prilikom traženja građevinske dozvole li će biti primorani osigurati kolni prilaz?

-Ostvarivanje kolnog pristupa prilikom zahtjeva za građevinskom dozvolom, moguće je ostvariti kolnim pristupima, internim prometnicama koje se nadovezuju na glavnu prometnicu. Postoje i čestice koje nemaju pristup na javnu prometnu površinu te one mogu isključivo ostvariti pješački pristup te ne mora osigurati kolni priključak – odgovorila je Grbac Nikolac.

Ivan Viđen pitao je je li moguće obuhvat mijenjati ili širiti? Istaknuo je i da se uvala u Pakljeni gdje je orsan i bivši Benediktinski samostan trebaju posebno vrednovati.

-Uređenje tvrđave sv. Duha je već nekoliko godina u postupku pa ovo što izgleda kao neuređeno gradilište nije konačno rješenje. Tamo je predviđen jedan mali WC koliko mi je poznato. Također, možete li nam pojasniti zonu u Čemprijesima tamo je mješovita zona?

Pročelnica Jelena Lončaric odgovorila je kako bi se obuhvat mogao mijenjati, ali da bi onda postupak izrade morao vratiti na početak. Grbac Nikolac odgovorila je što se tiče Čemprijesi da prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika postoji mali zaseok i istoimena turistička zona te da ovaj plan obrađuje izdvojeni dio odnosno selo Čemprijesi koje je potpuno napušteno i teško dostupno – istaknula je Grbac Nikolac.

Đuro Capor pitao je čime je opravdan ovoliki konzumerizam prostora?

-Situacija na terenu jest takva da je izgrađenost trenutno jako mala, ali razmjerno je veliko građevinsko područje naselja. Ovo građevinsko područje u ovom obimu je planirano UPU-om Grada Dubrovnika te ga mi nasljeđujemo. Ne možemo sve proglasiti negrađevnim zemljištem, ipak je riječ o privatnom vlasništvu – istaknula je Grbac Nikolac.

Detanje UPU-a Suđurađ možete provjeriti ovdje.

Pročitajte još

POTVRĐENO Ante Vojvodić novi pročelnik za gradske financije

Dulist

Libertas osigurao dodatne polaske za Osojnik i Bosanku

Dulist

Maratonka Tea Faber na prijemu kod zamjenice gradonačelnika Jelke Tepšić

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija