Natječaji

HAZU Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u nekretnini

Broj: 10-72-25/3-2023.                                                                                                              Zagreb, 3. ožujka 2023.

Na temelju članka 56. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i članka 37. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NEKRETNINI U
VLASNIŠTVU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

I.
Predmet javnog natječaja jest zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji se nalazi u suterenu zgrade Pojate u Arboretumu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom, Zaton Veliki (Arboretum Trsteno), koji se daje isključivo u poslovnu svrhu, za obavljanje:

1. ugostiteljske djelatnost koja uključuje pripremu i usluživanje pića i hrane odnosno djelatnost Caffe bara
i
2. djelatnosti prodaje robe – suvenira

Zakup dijela poslovnog prostora daje se bez prava davanja poslovnog prostora u podzakup prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Nekretnina u kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor je evidentirana u katastarskom operatu kao dio k.č. 202 k.o. TRSTENO, a u zemljišnoj knjizi upisana je u z.k.ul. 521, k.o. Trsteno. Poslovni prostor koji se daje u zakup čini 140,90 m² te obuhvaća: suvenirnicu (8,40 m2), prostor šanka (6,80 m2), sanitarije i sprema (34,20 m2) i vanjski prostor (terasa) (91,50 m2).

Poslovni prostor opremljen je za ugostiteljsku djelatnost. Oprema je u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a zakupniku će se dati na uporabu bez naknade uz obvezu redovitog održavanja i nadoknade štete u slučaju oštećenja ili uništenja. Popis i stanje opreme zapisnički će se utvrditi prije početka zakupa odnosno preuzimanja prostora.

Poslovni prostor opremljen je priključkom za električnu energiju, vodu i Internet.

Obvezno radno vrijeme Caffe bara je isto kao i djelatno radno vrijeme Arboretuma HAZU i to:
1. travanj – 31. listopad 2023. = 08:00-19:00 sati

uz mogućnost prilagođavanja radnog vremena Caffe bara radi organiziranih radionica, edukacija i predavanja u edukacijskog dvorani.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Prije podnošenja ponude preporuča se napraviti izvid prostora.

II.
Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina i to isključivo u razdoblju od 1. travnja – 31. listopada, počevši od obostranog potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Početni iznos (minimalna cijena) mjesečne zakupnine iznosi 1.350,00 Eura bez PDV-a. Zakupninu, u punom iznosu, Zakupnik će plaćati za razdoblje od 1. travnja do 31. listopada dok će za razdoblje kada ne obavlja djelatnosti, od 1. studenoga do 31. ožujka, plaćati paušalni iznos u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa zakupnine za mjesece u kojima obavlja djelatnost.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude jest, uz ispunjenje natječajnih uvjeta, i najviša ponuđena zakupnina te ponuđeno zadovoljavajuće osiguranje naplate.
Zakupnik snosi troškove javnih davanja i komunalija vezanih uz predmet zakupa razmjerno mjesecima obavljanja djelatnosti. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.
Zakupnik će obavljati komisionu prodaju suvenira, u mjesecima u kojima obavlja djelatnost sukladno čl. 1. ovog Javnog natječaja, temeljem posebno sklopljenog Ugovora.

III.
Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Zakupnik je dužan održavati i čistiti predmetni poslovni prostor o svom trošku.
Zakupnik ne može obavljati preinake poslovnoga prostora bez prethodne pisane suglasnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a ako suglasnost dobije Zakupnik se obvezuje: sam snositi troškove preinaka, odreći se bilo kakvih namirenja tih troškova od Akademije i preuzeti obvezu nadoknade štete koju tim preinakama prouzroči Zakupodavcu ili trećim osobama. Uložena sredstva, to jest vrijednost odobrenih radova koje Zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, ne vraćaju se Zakupniku.
Zakupnik je obvezan ishoditi policu osiguranja za slučaj ozljede na radu djelatnika Caffe bara i gostiju.

IV.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

V.
Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.
Pisane ponude dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u javnim glasilima i na mrežnoj stranici www.hazu.hr, putem pošte u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ARBORETUMU HAZU U TRSTENOM”, na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, 10 000 Zagreb, ili osobno u Urudžbeni zapisnik HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb (u uredovno radno vrijeme od 8 do 16 sati).
Ponuda mora biti potpisana. Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja.
Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz javnog natječaja, jer će u protivnom biti ocijenjena kao nepotpuna i/ili nevaljana.

Pisana ponuda obvezno sadrži:
1. Ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta;
2. Ponuđeni iznos zakupnine i izjava o obvezi podmirenja javnih davanja i troškova komunalija;
3. Izvornik izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici ponuditeljeva poslovnog nastana (za pravne osobe);
4. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice za fizičke osobe);
5. Izvornik dokaza o uplaćenoj jamčevini (virmanski nalog ili potvrda banke o provedenoj transakciji), odnosno suglasnost/odobrenje nadležnog državnog tijela (Ministarstva državne imovine RH) za sudjelovanje u javnom natječaju;
6. Izvornik potvrde Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za MIO ili potvrda ponuditelja iz države nastana gospodarskog subjekta ako nema poslovni nastan u RH. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja (za pravne osobe);
7. Podatak o broju računa na koji će Hrvatska akademija izvršiti povrat jamčevine ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena;
8. Bonitetne informacije dostavom obrasca BON PLUS za posljednje 3 (tri) godine ili odgovarajućeg financijskog dokumenta istog sadržaja koji je propisan u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ovjerenog od nadležne institucije koja izdaje taj dokument (za pravne osobe);
9. Izjavu ponuditelja da ima iskustvo u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i navod o prethodnom iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenik i sl.);
10. Prijedlog osiguranja koje nudi za ispunjenje drugih obveza zakupnika iz ugovora ili u vezi s njim;
11. Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

VI.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom natječaju utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 EUR te se uplaćuje na IBAN državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model za uplatu: HR64, poziv na broj uplate 9725-21828-OIB.
Jamčevinu će zakupodavac vratiti najpovoljnijem ponuditelju u roku od 8 (osam) dana od sklapanja ugovora o zakupu.
Ostalim ponuditeljima iznos uplaćene jamčevine vratit će se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

VII.

Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nepotpune ili nevaljane vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja navedene odluke uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.

VIII.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora solemnizirat će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate dospjele na naplatu tražbine od strane zakupodavca i njegova iseljenja iz predmeta zakupa, ako se ostvare za to propisane ili ugovorene pretpostavke.

IX.

Hrvatska akademija zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti javni natječaj, bez obveze da sudionicima navodi razlog poništenja natječaja ili neodabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo poništiti odluku o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

X.

Razgledavanje poslovnog prostora i tehnički upiti o predmetu zakupa iz točke 1. ovog javnog natječaja mogući su prema prethodnom dogovoru sa upraviteljem Arboretuma HAZU u Trstenom (gospodin dr. sc. Ivan Šimić, 098/880-948).

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Dulist