Natječaji

GRAD DUBROVNIK Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (’Sl. gl. Grada Dubrovnika’ br. 15/17., 12/18.i 11/19.) i zaključka Gradonačelnika Klasa: 372–01/21–01/04, Urbroj 2117/01–0.–21–02 od 03. ožujka 2021. godine raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

I.
Predmet natječaja je:
1. poslovni prostor na adresi Liechtensteinov put 12, dio čest. zgr. 3019 k.o. Gruž
– površine……………………………………………………………………….96,64 m2
– početni iznos mjesečne zakupnine………………..…….680,00 kn + PDV
– namjena ………… prostor za potrebe rada udruge koja je registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti koje su razvrstane pod rednim bro­jem 55. u nomenklaturi sportova i sportskih grana Hrvatskog olimpij­skog odbora
– vrijeme zakupa…………………………………….do 31. prosinca 2025. god.
– jamčevina…………………………………………………………………2.550,00 kn
– sadašnje stanje…………………………………………………….prazan prostor
– instrument osiguranja plaćanja……. bjanko zadužnica s jamcem plat­cem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;
Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
II.
Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, s modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatni­com (ne kompenzacija).
III.
Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina te kontakt broj telefona.
Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udo­voljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon pro­vedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u korist PRORA­ČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.
IV.
Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e s jam­cem platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu instrument osiguranja dostaviti zakupodavcu.
Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog, te policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika, te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.
V.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obav­ljanje tražene djelatnosti.
VI.
Uvid u tlocrt prostora zainteresirani mogu izvršiti dana 12. ožujka (petak) 2021. godine u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1 u vremenu od 9,00 do 9,30 sati.
VII.
Odabrani ponuditelj ima pravo na uređenje poslovnog prostora o svom trošku, isključivo uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost Grada Dubrovnika, a sve na način kako će biti utvrđeno ugovorom o zakupu poslovnog prostora.
VIII.
Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 18. ožujka 2021. godine (četvrtak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem pošte do 24,00 sata.
Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1, 20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom ‘PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI’.
IX.
Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:
— precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
— nominalni neto iznos ponuđene zakupnine – bez PDV-a.
Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude.
X.
Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o plaćenoj jamčevini – izvornik
2. rješenje o upisu u registar (za udruge građana) – izvornik
3. uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova

Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (’Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ broj 25/17, 12/18 i 11/19.) i zakonodavstvom Republike Hrvat­ske iz ove oblasti prava.
XI.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku neće se razmatrati.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja spram Grada Dubrovnika podnosi se u pisarnici Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).
XII.
Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja ili drugih osoba.
XIII.
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

GRAD DUBROVNIK

Pročitajte još

Obavijest o Natječaju za odabir zakupnika poslovnog prostora

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Dulist

NATJEČAJ za dodjelu potpora i stipendija učenicima i studentima

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija